uylaşımcılık

 1. Han

  Lokayata Nedir, Ne Demektir?

  Lokayata Nedir, Ne Demektir? Maddeci Hint öğretisi. Kimi yazarlara göre eski Hint maddeciliği çarvaka öğretisinin geliştirilmişi sayılan ve kimilerince de çarvaka deyimi ile anlamdaş olarak kullanılacak olan lokayata deyimi Hint felsefesindeki sağlam ve ilerici maddeci akımı adlandırır...
 2. Han

  Leibnizcilik Nedir, Ne Demektir?

  Leibnizcilik Nedir, Ne Demektir? Leibnizcilik Nedir? Leibnizcilik, Leibniz‘in ve onun takipçilerinin felsefesidir. Leibniz’in esas öğrencisi Christian Wolff‘tur (1679-1754). Wolff, Leibnizcilik‘i yaymak istemiş, ancak bu felsefeyi basitleştirmek ve bozmaktan kaçmamıştır. Leibniz’in başka bir...
 3. Han

  Lavoisier Yasası Nedir, Ne Demektir?

  Lavoisier Yasası Nedir, Ne Demektir? Doğada hiçbir şeyin kaybolmayacağını ve hiçbir şeyin de yaratılamayacağını saptayan yasa. Özdekçiliğin belli başlı savlarından birini tanıtlamış olan 18. Yüzyılın büyük Fransız bilgini Lavoisier, bilimsel alanda devrim yapan bu çok önemli yasayı şu basit...
 4. Han

  Laisizm (Laikçilik) nedir?

  Laisizm (Laikçilik) nedir? (Alm. Laizismus, Fr. Laicisme Laikçilik, İlmaniye): Felsefi anlamda laiklik, iman ile aklın sahalarının ayrılmasını, imanın aklın sahasına asla müdahale ettirilmemesi gerektiğini savunan görüştür. Çeşitli materyalist anlayışlar da imanın sahasına müdahale etmeleri ya...
 5. Han

  Lamarkçılık Nedir, Ne Demektir?

  Lamarkçılık Nedir, Ne Demektir? Lamarckçılık Nedir? Lamarkçılık, yaşamsal sürecin çevreye uyma mecburiluğundan doğan dönüşümlerini kalıtımla kuşaklardan kuşaklara geçerek evrimleştiğini ileri süren kuramdır. Lamarkçılık, Türk Dil Kurumunca yayınlanan Ruhbilim Terimleri Sözlüğünde İng...
 6. Han

  Kültür Emperyalizmi Nedir, Kültürel Emperyalizm Ne Demektir?

  Kültür Emperyalizmi Nedir, Kültürel Emperyalizm Ne Demektir? Bir kültürün çeşitli araçlarla kendini başka kültürlere egemen kılmasına ve o kültürü köklerinden koparmasına denir. Kültürel emperyalizm sömürgecilik gibi açık istilalarla gerçekleşeceği gibi meşru rekabet ve propaganda kanallarıyla...
 7. Han

  Kültür Şoku Nedir?

  Kültür Şoku Nedir? Kültür Şoku, , Kültür Şokunun Nedenleri, Kültür Şokunu Atlatmanın Yolları Kültür şoku, yabancı kültürle karşılaşan fertlerin, yeni kültüre uyum sağlamakta yaşadığı güçlükler, bunalımlar ve bunlara dönük gösterdikleri tepkilerdir. Kişi veya grupların karşılaşmış oldukları...
 8. Han

  Kültürleşme Nedir?

  Kültürleşme Nedir? Farklı iki kültürün etkileşimi neticesinde her iki tarafın da değişikliğe uğramasıdır. Ancak asıl değişiklik kültürel baskıya maruz kalan tarafta olur. Az gelişmiş ülkelerin Batılılaşması tipik bir kültürleşme örneğidir. Birbirinden farklı iki kültürün farklı şekillerde temas...
 9. Han

  Kültürlenme Nedir?

  Kültürlenme Nedir? Kültürlenme, değişik kültürlere sahip kimselerin bir araya gelerek birbirlerini etkilemesi neticesinde ortaya çıkan yeni kültürel bileşime denir. Kültürlenme daha geniş anlamı ile ise farklı kültürel yapılardan gelen kişilerin diğer bir kültürel alana gelmeleri durumunda...
 10. Han

  Baskın Kültür Nedir?

  Baskın Kültür Nedir? Baskın, Dominant Kültür Nedir? Baskın kültür, bir toplumda yaygın olan kültüre verilen isimdir. Ancak, bir topluma egemen olan baskın kültür, bütünüyle homojen değildir. Özellikle günümüzün çoğul kültürel yapılara sahip toplumlarında kendilerini geniş kitlelerden...
 11. Han

  Kültürel Süreçler Nelerdir?

  Kültürel Süreçler Nelerdir? Bir toplumumuzun kültürü belli ölçülerde bütünlüklü bir görünüm arz etse de sosyolojik bir analize tabi tutulduğunda durağan ve homojen bir toplumsal fenomen olmaktan uzak olduğu görülecektir. Kültürün heterojen bir yapıya sahip olmasının en önemli iki nedeninden...
 12. Han

  Kültürün İşlevleri ve Toplumsal Bütünleşmeye Katkıları Nelerdir?

  Kültürün İşlevleri ve Toplumsal Bütünleşmeye Katkıları Nelerdir? Her kültür hemde bir denetim sistemidir. Belirli davranış ve yaşam biçimlerini onaylar veya reddeder. İnsan ilişkilerini ve davranışları düzenleyen değerler ve normları muhafaza etmeye çalışır, ödüller ve cezalar koyarak bunları...
 13. Han

  Kültürel Gecikme Nedir?

  Kültürel Gecikme Nedir? Kültürel gecikme kavramı, Amerikalı sosyolog William Ogburn (1886-1959) tarafından ortaya atılmıştır. Ogburn, bir toplumsal sistemdeki maddi ve manevi kültürün karşılıklı ilişkisinde, değişme sürecinde ortaya çıkan bir uyumsuzluk hâline dikkat çekerek bu duruma kültürel...
 14. Han

  Kültür ve Medeniyet İlişkisi

  Kültür ve Medeniyet İlişkisi Kültür; toplumların bilgi birikimlerini, yaşam biçimlerini, davranışsal özeliklerini; medeniyet ise kültürel yapı içerisinde var olmuş ve fakat daha çok fizikî varlığı ile somutlaşmış kültür ürünlerini içermektedir. Başka bir pencereden bakacak olursak, medeniyet...
 15. Han

  Kültürün Özellikleri Nelerdir?

  Kültürün Özellikleri Nelerdir? Kültür bir millete şahsiyetini kazandıran, diğer milletlerle arasındaki benzer, ortak ve farklı yönleri ayırmaya yarayan, tarihin seyri içerisinde meydana gelmiş, o millete özgü maddi ve manevi değerlerin ahenkli bütünüdür. Kültürün Özellikleri Kültür öğrenilir...
 16. Han

  Kültürün Ögeleri Nelerdir?

  Kültürün Ögeleri Nelerdir? Kültür, çok anlamlı ve geniş çerçeveli bir kavramdır. Kültürün bu çok anlamlılığı ve geniş çerçeveli yapısı, onun bir çok farklı bileşenden oluştuğunu gösterir. İçinde her çeşit inancın, davranış kalıplarının ve türlü davranışların, insanın var ettiği maddî araçların...
 17. Han

  Qualia Nedir?

  Qualia Nedir? Qualiyı bir bilgi birikimin öznel yönünü nitelemek için kullanılacak olan bir terimdir. Bu bağlamda qualiaya, zihin durumlarını açıklamaya çalışırken ortaya çıkan kişiye özel yanları karşılayan bir terim olarak kullanılır. Günümüz felsefesinin önde gelen işlevlerinden biri...
 18. Han

  Kozalizm Nedir? (Nedencilik, Sebepçilik)

  Fizikçi ve filozof Emile Meyerson’un doktrini. Buna göre ilmin vazifesi, fenomenleri tespit etmek ve onların kendilerinden önceki değişmez etkilerini açıklıkla tayin etmekten ibaret değildir, fakat kelimenin tam manasıyla onların sebepleri yani bir cevher yahut eseri daha önce ihtiva eden bir...
 19. Han

  Kosmos (Kozmos)Ne Demektir, Nedir

  Düzenli ve uyumlu bir yapı oluşturan bütün; evren. -Alinti-
 20. Han

  Kuram (Teori) Felsefe

  Düşünce alanındaki bilgi. Eylem alanındaki bilgi manasını söyleyen kılgı terimi karşıtıdır. Eylem alanına geçirilemeyen bilgi manasını söyleyen varsayım terimiyle karıştırılmamalıdır. Kuram, eylem alanına geçirilmiş olacağı gibi geçirilememiş de olabilir, ama geçirilebilir değerde görülmekle...
Üst
Alt