uylaşımcılık

 1. Han

  Nesnel İdealizm (Düşüncecilik) Nedir, Ne Demektir?

  Nesnel İdealizm (Düşüncecilik) Nedir, Ne Demektir? Nesnel idealizm deyimi; dinsel kaliteli öğretilerden daha soyut bir görünüşe bürünen, gerçek dışı ve bilim dışı olmakta farksız bulunmakla birlikte, açıkça tanrılık varsayımı dile getirmeden evrenin temelinde ruhsal bir özün evrenden...
 2. Han

  Nesnel Etmenler Nedir, Ne Demektir?

  Nesnel Etmenler Nedir, Ne Demektir? Toplumsal gelişmenin iki şartından bir tanesi olan insandan bağımsız ve onun faaliyetini sınırlandırıp yönlendiren koşullar… başta üretim düzeyi olmak üzere doğa şartları, tarihsel gelişmenin yüklediği görevler nesnel etmen’lerdir. İnsanın bilinçsel ve...
 3. Han

  Nesnel Eytişim Nedir, Ne Demektir?

  Nesnel Eytişim Nedir, Ne Demektir? Varlığın gelişmesi… Kavramların gelişmesi’ni söyleyen öznel eytişim deyimi karşılığında kullanılır. Bu iki deyim düşünceci eytişimci Hegel’le özdekçi eytişim anlayışlarındaki temel ayrılığı da meydana koyar. Hegel’de eytişim düşüncenin devimi’dir ve bundan...
 4. Han

  Nesnel Gerçek Nedir, Ne Demektir?

  Nesnel Gerçek Nedir, Ne Demektir? Nesnel gerçek deyimi gerçek deyimi ile anlamdaştır, nesnenin kendini dile getirir, eş deyişle bilme konusu olan her şey’dir ve tek sözle dışımızdaki dünya’dır. Bu anlamda özdek deyimi ile de anlamdaştır, çünkü insan zihninin dışında varolan her şey özdektir...
 5. Han

  Nedensellik Yasası Nedir?

  Nedensellik Yasası Nedir? Nedenle etkisi arasındaki bağlantının zorunluluğunu saptayan yasa. Nedenle etkisiz arasındaki bağlantısal zorunluluk belli ilişkilerde ortaya çıkar. Örneğin güneş yaprakları kızartır, talaşları tutuşturur, insan derisini karartır, buzu eritir, balmumunu yumuşatır...
 6. Han

  Nasıl Nedir, Ne Demektir?

  Nasıl Nedir, Ne Demektir? Bir şeyin kökü veya özünün belirtilmesini isteyen soru. Aslı ne? Bilinçli insan doğaya ne, neden, niçin, nasıl sorularıyla yaklaşmaya başlamıştır. Aristoteles biliminin amacı, olayların niçin meydana geldiklerini açıklamaktı, Galilei’yle başlayan çağdaş bilimin amacı...
 7. Han

  Neden Nedir, Ne Demektir?

  Neden Nedir, Ne Demektir? Bir olayı meydana getiren etken… Bilimsel nedensellikle idealist sebepliliği karıştırmamak gerekir. Nesnel nedenler, insanın bilinç ve iradesinden bağımsız olarak etken olan nedenlerdir. Öznel nedenlerse nesnel nedenlerin insan bilincindeki yansımasına dayanan insansal...
 8. Han

  Manişeizm Nedir, Ne Demektir?

  Manişeizm Nedir, Ne Demektir? Manişeizm, İranlı Mani’nin kurmuş olduğu Hristiyan-Zerdüşt karması düalist dindir. Manişeizm‘in temeli, Zerdüştçülüğün iyilik ve kötülük ilkesine dayanır. Evrende iki ilke egemendir; iyilik ışık ve ruhtur, kötülük de karanlık ve bedendir. Evren bir...
 9. Han

  Marburg Okulu Nedir, Ne Demektir?

  Marburg Okulu Nedir, Ne Demektir? Marburg Okulu, Yeni Kantçılık akımının temsilcisi olan bir felsefe okulu, felsefe ekolüdür. Marburg Okulu, Hermann Cohen tarafından kurulmuş, Paul Gerhard Natorp ve Ernst Cassirer tarafından geliştirilerek sürdürülmüş bir felsefi görüştür. Marburg Okulu...
 10. Han

  Marksizm, Marksçılık Nedir?

  Marksizm, Marksçılık Nedir? Marksizm veya Marksçılık, büyük Alman filozoflar Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından geliştirilen “bilimsel toplumculuk” doğrultusundaki felsefe, toplum ve ekonomi öğretisidir. Marksizm; özgün bir siyaset felsefesi anlayışı, tarihi diyalektik materyalizm ile...
 11. Han

  Mekanizm, Mekanikçilik Nedir?

  Mekanizm, Mekanikçilik Nedir? Mekanizm veya Mekanikçilik, evrende gelişen bütün olayları mekanik sebeplerle açıklamaya çalışan fikir akımıdır. Mekanizm, bütün olay ve olguları hareketle ve hareket yasalarıyla açıklamaktadır. Mekanizm için fiziksel varoluşun geliştirmiş olduğu fiziki olay ve...
 12. Han

  Mimesis Nedir, Ne Demektir?

  Mimesis Nedir, Ne Demektir? Taklit; benzetme, örnek alınan şeyi yeniden yapma. Kimi düşünürler sanatı, nesnelerin bir taklidi (mimemis), bir benzetmesi olarak görürler. -Alinti-
 13. Han

  Monad Nedir, Ne Demektir?

  Monad Nedir, Ne Demektir? Leibniz’in felsefesinde, sonul gerçekliği oluşturan , sonsuz küçüklükte ruhsal-maddi varlıklara verilen ad. Leibniz bu terimi felsefenin temel kavramı olarak kullanmıştır. Her monad bilinçlilik derecesine göre, öteki monadlardan farklılaşan tek, yok edilemez, dinamik...
 14. Han

  Moralite Nedir, Ne Demektir?

  Moralite Nedir, Ne Demektir? Alm. Eudömonismus, Fr. Eudrimonisme, Ing. Eudaemonism, Yun. Eudaimonismos, es. T. Istisadiye. Bir insanın iyi ve kötü açısından davranış biçimleri ve ahlaki düşünüşü. Ahlaki kurallar ile uyum içinde Mutçuluk. Yaşamın manasını mutlulukta bulan, insan eylemlerinin son...
 15. Han

  Mekanik Gerekircilik, Mekanikçi Gerekircilik Nedir?

  Mekanik Gerekircilik, Mekanikçi Gerekircilik Nedir? Mekanik Gerekircilik her çeşit sebebi mekanik nedene indirgeyen ve rastlantıyı nedensellik sayarak yadsıyan gerekircilik anlayışıdır. Bilimin temeli olan gerekircilik (determinizm) XVIII ve XIX yüzyıllarda fizikçi Newton‘un mekaniğinden...
 16. Han

  Mekanikçi Devim Nedir, Ne Demektir?

  Mekanikçi Devim Nedir, Ne Demektir? Yer değiştirme devimi. Sayısız devim biçimlerinden yalnızca biri ve en yalınıdır. Devimin varlık biçimleri, yer değiştirmeden insan düşüncesine kadar sayısız çeşitliliktedir ve ısı, ışık, nebülözler, güneş sistemi, radtasyonlar, elektromanyetik alanlar...
 17. Han

  Metafizik Nedir?

  Metafizik Nedir? Metafizik, felsefenin bir dalıdır. İlk felsefeciler tarafından, “fizik bilimlerinin ötesinde kalan” manasına gelen “metafizik” sözcüğü ile felsefeye kazandırılmıştır. İncelemeleri varlık, varoluş, evrensel, özellik, ilişki, sebep, uzay, zaman, tanrı, olay gibi kavramlar...
 18. Han

  Mendeleyev Yasası Nedir, Ne Demektir?

  Mendeleyev Yasası Nedir, Ne Demektir? Rus kimyacısı Dimitri İvanoviç Mendeleyev (1844-1907) kimyasal elementlerin priyodik sınıflanmasını keşfetmekle çağdaş düşünceye büyük katkıda bulunmuştur. Nicelikten niteliğe geçiş yasası böylece kimyasal elementlere de uygulanmış ve bir kez daha...
 19. Han

  Metafizik Düşüncecilik Nedir, Ne Demektir?

  Metafizik Düşüncecilik Nedir, Ne Demektir? Doğadışı bir ilk neden tasarımlayan nedensellik anlayışı. Bir olayın nedenini ondan önce gelen bir nedene bağlayan ve bu şekilde ilksizlikle sonsuzluğu öne sürmüş olan ‘görgül nedensellik’ deyimi karşıtı olarak kullanılır. ‘Metafizik nedensellik’se bu...
 20. Han

  Metafizik Nedensellik Nedir, Ne Demektir?

  Metafizik Nedensellik Nedir, Ne Demektir? Doğadışı bir ilk neden tasarımlayan nedensellik anlayışı. Bir olayın sebebini ondan önce gelen bir nedene bağlayan ve böylece ilksizlikle sonsuzluğu öne sürmüş olan ‘görgül nedensellik’ deyimi karşıtı olarak kullanılır. ‘Metafizik nedensellik’se bu...
Üst
Alt