türk

 1. Han

  Türk Kimliğinin Ortaya Çıkışı ve İlk Türkler

  Aral’lı Ön Türk’ler tarih sahnesine -8.000’li senelerde çıkmışlardı. Kuzeyden inen Amerind’ler ile Aral Gölünün yerlileri olan Beyaz Irk mensubu iki toplum burda akrabalık bağı kurarak uzun seneler yaşamış ve en eski Ön Türk toplumumuzunun temellerini oluşturmuşlardı. Türk’lük kavramının ortaya...
 2. Han

  Ön Türklerin Ortaya Çıkışı

  Beyaz Irk ve Amerind’lerin ilk akrabalık bağı -8.000’lerde gerçekleşir. Buzul Çağının sona ermesiyle beraber yeryüzünün daha yaşen temelbilir bir yer olmaya başlar ve akarsular, göller, dereler yani hayatın kaynağı SU yeryüzündeki yaşen temelbilir mekanların temellerini oluşturmuştu. Bu dönemde...
 3. Han

  İnsanlığın Varoluşu ve İlk İnsanlar

  Vrim teorisinin sunmuş olduğu bu teze göre modern insanın atası olan Cromagnon, 500 Bin – 200 Bin senelerı arasında varolmuş, 200 Bin’li senelerden sonra Homo Sapiens’e dönüşmeye başlamış ve günümüz insanı ortaya çıkmıştır. Halen bir çok bilimsel çevre bu teze itibar ediyor, bunun beraberinde...
 4. Han

  Makale nedir? Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır?

  Makale Nedir ? Makale Nasıl Yazılır? Bu yazıda şu konular üstünde durulacaktır: 1. Makale nedir? 2. Makale türünün fonksiyonları 3. Makale çeşitleri ve fonksiyonları 4. Makalenin bölümleri 5. Makale yazımının temel kuralları 6. Makalelerden örnekler Makale, belirli bir konu da, bir görüşü...
 5. Han

  Deneme Yazı Türü ve Özellikleri

  Bir insanın herhangi bir konu da duygu, düşünce ve görüşlerini paylaşmak amacı ile kesin hükümlere varmadan samimi bir üslupla yazdığı yazılara deneme denir. Deneme tür ve üslup olarak bir çok türe yaklaşır. Bu yüzden de yazılması en zor olan türlerdendir. Belki de adı bu nedenle denemedir...
 6. Han

  Marksist Eleştiri Kuramı

  Edebiyat Kuramı: Marksist Eleştiri Tarihin gelişmesinin birtakım kanunlara göre olduğunu ileri süren Marksizm, ekonomik teori üzerine oturtulmuş bir tarih felsefesidir. • 1848 senesinde siyasi, ekonomik ve tarih alanlarındaki düşüncelerini ‘Komünist Manifesto’da açıklayan Marksizm’in...
 7. Han

  Edebiyatta Sosyolojik Eleştiri

  Edebiyatta Sosyolojik Eleştiri • Sosyolojik Eleştiri Nedir? Sen temelt sosyolojisi ve edebiyat sosyolojisinin ortaya çıkmasına imkân veren sosyolojik eleştiri, edebiyat ile toplumsal alan arasındaki ilişkileri inceleyerek, edebiyat-toplum ilişkisinin değişik yönlerini, yansımalarını ortaya...
 8. Han

  Yapısalcı Eleştiri Kuramı ve Özellikleri

  Yapısalcı Eleştiri Kuramı Ve Özellikleri Yapısalcı eleştiri kuramı, 1960’larda ortaya çıkmış ve Roland Barthes, Tzvetan Todorov gibi kuramcıların katkılarıyla gelişmiştir. Sadece edebiyatta değil, antropoloji, felsefe, psikoloji gibi değişik alanlarda da kullanılmıştır. • Kuramın teorik...
 9. Han

  İzlenimci Eleştiri Kuramı

  İzlenimci Eleştiri Kuramı Empresyonizm ve rölativizm şeklinde de tanımlanan izlenimcilik; görecelik, izafilik kelimeleriyle de ifade edilebilir. 17.Yy’dan itibaren Avrupa’da gelişen aklı merkeze alan düşünme şekli hayatın her alanına nüfuz etmiştir. Bu düşünce tarzı sanayi devriminden yeni...
 10. Han

  Yeni Eleştiri Kuramı ve Özellikleri

  Yeni Eleştiri Kuramı Ve Özellikleri Yeni Eleştiricilik ağırlıklı olarak 1930-1950 seneleri arasında İngiltere ve ABD’da gelişen edebiyat bilimi teorileri çerçevesinde etkisini göstermiştir. Bu noktada Thomas Stearns Eliot ve Ivor Armstrong Richards’ın ortaya koymuş olduğu “estetik tenkit”...
 11. Han

  Türk Edebiyatında Eleştiri

  Eleştiri, (Os. Tenkid, Fr. Critique) sanat yapıtlarını tanıtmak, açıklamak, sınıflamak ve değerlendirmek amacı ile yazılan yazıların tümüne verilen isimdir. "Yargılama ve ayırt etme" anlamlarını söyleyen Yunanca "Kritike" deyiminden türemiştir. Antikçağ Yunanlıları bu manada eleştiri sanatına...
 12. Han

  Edebi Tenkit Eleştiri,Tahlil, İnceleme Nedir?

  Günümüzde "inceleme, tahlil" adları ile de ifadelendirilen "tenkit" kelimesinin,"şerh, haşiye, ta'likat, tefsir, eleştiri" hâtta "yorum" gibi adlarla da anıldığına tanık oluyoruz. Bu adlar; "tenkit","inceleme" yahut "tahlil" kelimelerinin tam karşılığı olarak anlamlarını bulmamış olsalar bile...
 13. Han

  Eleştiri Türünün Gelişimi ve Türk Edebiyatında Eleştiri

  Eleştiri Türünün Gelişimi Ve Türk Edebiyatında Eleştiri Eleştiri ya da tenkit kelimesi Fransızca “critique” kavramının karşılığıdır. Pierre Bayle’nin 1695’te yayınlanan eserinin adı “Dictionnaire historique et critique”dir (Ercilasun, 2004: 11). Eleştirinin karşılığı olarak kullanılacak olan...
 14. Han

  Edebiyatta Tarihi – Tarihsel Eleştiri Kuramı

  Edebiyatta Tarihî – Tarihsel Eleştiri Kuramı ⇒ Edebi eserlerin tarihsel süreç içindeki yerini ve manasını kavrayabilmek ve eseri tahlil edebilmek için eserin yazıldığı dönemin bütün koşullarını; daha önceki gelişmeleri ve eserin yazılmasından sonraki eserle ilgili her faktörü değerlendirmek...
 15. Han

  Eleştiri Tenkit Yazı Türü ve Özellikleri

  ELEŞTİRİ (TENKİT) Bir sanat ya da düşünce eserini tanıtırken, zayıf ve güçlü yönlerini belirtme, bir yazarın gerçek değerini yansıtma amacıyla yazılan yazılara eleştiri (tenkit) denir. Eleştiri (tenkit); bir şeye kıymet biçme, o şeyi kıymetlendirme demektir. Aslı Yunanca "Kritikos"...
 16. Han

  Anı (Hatıra, Hatırat): Anı Özellikleri, Çeşitleri, Tarihi Gelişimi

  Anı (Hatıra): Bir kimsenin kendi hayatını, yaşadığı devrede şahidi olduğu ya da duyduğu olayları edebî değer taşıyan bir dille anlattığı yazılara anı (hatırat) denir. Bir başka deyişle, özümüzde bir iz bıraktığı için unutulmayan ve anılmaya değer bulduğumuz olayları anlatan yazı türüdür...
 17. Han

  Biyografi (Yaşam Öyküsü), Otobiyografi (Özyaşam Öyküsü), Monografi, Portre

  Biyografi Özellikleri, Tarihi Gelişimi, Örnekler Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret vb. alanlarda haklı bir üne kavuşmuş, tanınmış insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir dille, tarafsız bir görüşle yazılan inceleme yazılarına hayat hikâyesi...
 18. Han

  Özdeyişler (Vecizeler, Özlü Sözler)

  Özdeyiş: Bir düşünceyi en kısa, en özlü biçimde anlatan bir veya birkaç cümleden oluşan bilgece söz. Eş anlamlısı: vecize, veciz söz, özsöz, özlü söz; eski dilde cümle-i hikemiye, kelam-ı kibar. Atasözlerinden farkı, söyleyeninin ya da yazanın bilinmesidir. Vecizeler, bağımsız bir eser halinde...
 19. Han

  Rapor Nedir? Rapor Nasıl Yazılır?

  Her hangi bir konu ya da olayla ilgili inceleme sonucunu tespit ederek bildiren yazılara rapor denir. İncelenmek istenen bir sorun; doğru, kesin, güvenilir bilgi gerektiren bir iş hakkında, onu soruşturmakla görevlendirilen kişinin yaptığı "araştırma, inceleme" sonucunu belli kurallara göre...
 20. Han

  Mektup Nedir? Mektup Çeşitleri, Mektup Nasıl Yazılır?

  MEKTUP Uzakta bulunan herhangi dosta, arkadaşa gönderilen ya da kamu kuruluşları arasında haberleşmeyi sağlayan bir yazı türüdür. Mektuplarda dilek ve arzu bildiren duygu ve düşüncelere yer verilir. Mektupta kullanılacak anlatım, bunu okuyacak kişinin kültür düzeyine göre ayarlanır. Arkadaşa...
Üst
Alt