türk

 1. Han

  Kompozisyonda Plan ve Konu

  Kompozisyon Nasıl Yazılır? Başlığı altında kısaca özetlendiği gibi iyi bir konuşmanın, güzel bir yazının ortaya çıkmasında deneyimi, konu seçimi ve plânlama birinci derecede etkili olmaktadır. Yazılı ya da sözlü kompozisyon için yapılacak plânlamada, hareket noktası konu olacağı için önce bunun...
 2. Han

  Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler

  Kompozisyon Nasıl Yazılır? Başarılı ve güzel bir yazı yazmak için bilinmesi gerekenleri, sırasıyla şöyle gösterebiliriz: 1. BİLGİ BİRİKİMİ Üniversite eğitimiyle bir meslek için hazırlık yapılır, o mesleğin gerektirdiği birikim aktarılmaya çalışılır. Aydın insanın bilmesi gerekenler ise...
 3. Han

  Forum Nedir? Forumun Özellikleri

  Bir başkanın idaresinde, toplumu ilgilendiren bir konu da, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yapmış oldukları tartışmalara forum denir. Forum, panelin devamında yapılacaksa başkan, panelin süresini bir saat, forumun süresini de yarım saat...
 4. Han

  Yazar ve Yönetmen Gözüyle Edebiyat Sinema İlişkisi (Panel)

  Yöneten: Mahmut Tali Öngören Konuşmacılar: Necati Cumalı, Mehmet Eroğlu, Füruzan, Tomris Giritlioğlu, Atıf Yılmaz Bu panel 12.11.1995'te, 14. TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nda gerçekleştirilmiştir. Mahmut Tali Öngören: Önce hepinize hoşgeldiniz diyorum. Konuşmacılarımızı tanıyorsunuz. Necati...
 5. Han

  Panel Nedir? Panelin Özellikleri, Örnekleri

  Bir konunun, karara varmaktan çok, çeşitli yönlerden aydınlatılması için, küçük bir topluluk önünde, bir sohbet havası içinde tartışılmasına panel denir. Panele politika dilince yuvarlak masa konferansı da denilmektedir. Panelde konuşmacı sayısı iki ise buna diyalog denir. Panelin Özellikleri...
 6. Han

  Açık oturum nedir? Açık oturumun Özellikleri, Örnekleri

  Konusunda profesyonel kişilerin bir masa çevresinde toplanarak tartışmasına açık oturum denir. • Açık oturumda tartışılacak konu, toplumumuzun tümünü veya bir bölümünü ilgilendirmelidir. • Açık oturum; bir salonda izleyici önünde veya televizyon ve radyoda dinleyici önünde 3-5 tartışmacı ile...
 7. Han

  Sempozyum Nedir?

  Sempozyum belli bir konuyu aydınlatmak amacı ile, bilim adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları, tartışmalı toplantılardır. Bir başka deyişle; ortaya konan konuyla ilgili aynı oturumda, çeşitli kişilerin yapmış oldukları açıklamalı...
 8. Han

  Konferans ve Özellikleri

  KONFERANS Hazırlıklı ve plânlı konuşma türlerindendir. Herhangi bir bilimsel alanda, topluluk karşısında yapılan konuşmalara Konferans denir. Konferansı verecek kişi, kelimelerin telaffuzuna, (diksiyona) ve dil bilgisi kurallarına dikkat etmelidir. Verilmek istenilen düşünceler; açık...
 9. Han

  Kompozisyon Kavramının Tanımı Ve Çeşitleri

  Kompozisyon Kavramının Tanımı Ve Çeşitleri Tanımı: Farklı parçaları, uyumlu ve düzenli olarak bir araya getirmeye kompozisyon denir. Fransızca kökenli bir kelime olup, düzenleme anlamındadır. Kompozisyon kelimesini, genel anlamı içinde değerlendirecek olursak, yaşadığımız dünya ve evrenin...
 10. Han

  Anlatım Türleri ve Özellikleri

  Anlatım Türleri ve Özellikleri Bir düşünceyi, duyguyu ya da olayı sözle (konuşma) veya yazıyla ifade etmeye anlatım denir. Her anlatım farklı bir amaca yönelik olarak gerçekleştirilebilir; örneğin, bir bilgiyi aktarmak, bir olayı hikâye etmek ya da bir manzarayı anlatmak farklı anlatım...
 11. Han

  Öyküleyici Anlatım ve Özellikleri

  Öyküleyici Anlatım ve Özellikleri Öyküleyici Anlatım tekniğinde yazarın amacı, okuyucuyu bir olay içinde yaşatmaktır. Öyküleyici Anlatım tekniğine hikâye etme de denir. Olay akışı vardır. Olaylar birbiri üzerine gelişir ve zaman durmadan geçer. Genellikle haber kipleriyle çekimlenmiş...
 12. Han

  Dil ve Anlatım

  1) Anlatım Herhangi bir konu üstünde konuşurken ya da bir konu üzerine yazarken, belli bir gayeyi hayata geçirmek isteriz. Bu gaye, bizi dinlemekte ya da okumakta olanlara bilgi vermek, onları nda bizim gibi düşünmelerini, belli bir olay içinde yaşamalarını sağlamak olabilir. Duygu ve...
 13. Han

  Bibliyografya Nedir?

  Yunanca "biblion = kitap" ve "graphein = yazmak, tarif etmek" kelimelerinden gelen bibliyografya terimi şu anlamlara gelmektedir: 1) Belli bir konuyla ya da dönemle ilgili eserlerin tümünü kapsayan ya da en iyilerini seçerek sıralayan, o eserlerin yazarlarını, yayın tarihlerini, hangi...
 14. Han

  Açıklamalı Türkçe Edebiyat Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü -Y-Z-

  Yazı Dili - Konuşma Dili: Yazı dili, bir ülkede konuşulan şive ya da ağızlar içinden yaygınlaşıp egemen olan ortak dilin yazışmalarda kullanılması, bilim ve sanat yapıtlarının bu ortak dille yazılması sonucu ortaya çıkan yazılı dildir. Günümüz Türkçesinde İstanbul ağzına dayanan yazılı dil hem...
 15. Han

  Açıklamalı Türkçe Edebiyat Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü -U-Ü-V-

  Ulama: Bir sözcüğün son sesiyle onun ardından gelen sözcüğün önsesinin kaynaşmasına yol açan birleştirme. Uyak: Sözcük ve eklerin son heceleri ya da en az iki dizenin sonunda yinelenen ses benzerliği. Uyarlama: Yabancı dilden çevrilen bir metni, çevrildiği dili kullanan toplumun yaşam...
 16. Han

  Açıklamalı Türkçe Edebiyat Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü -T-

  TA'KİD İfadeye açıklık getirememe, anlatamama halidir. İkiye ayrılır. 1. Lafzi ta'kid: Bir cümlede kelimelerin yerli yerine kullanılmamasından doğar. Örnek: Ben fakîrî etme terk memnûn-i ebnâ-yı zaman Hasıl etmezsen değil gam matlabım yâ Rab bana Râgıp Paşa 2. Manevi ta'kid: Bir cümlede...
 17. Han

  Açıklamalı Türkçe Edebiyat Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü -S-Ş-

  SADR Bir beyitte birinci mısranın ilk parçası ile nesirde cümlenin ilk parçası. SAGU İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ölen kimselerin arkasından söylenen şiirler. Sevilen, sayılan özellikle gösterdiği kahramanlıklarla tanınmış kimselerin ölümü üzerine ozanlar tarafından, yuğ adı verilen...
 18. Han

  Açıklamalı Türkçe Edebiyat Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü -R-

  RAKTA Arap harflerine göre bir harfi noktalı, bir harfi noktasız kelimeleri kullanarak şiir yazma. REDAKTÖR isim Fransızca rédacteur 1. isim Yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı yayıma hazır duruma getiren kimse 2. Yazı yazan, bir yazıyı kaleme alan kimse REKÂKET...
 19. Han

  Açıklamalı Türkçe Edebiyat Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü -P-

  PASTORAL Çoban ve kır hayatını, köylerdeki yaşayış şeklini anlatan şiir. Grekler'in bukolik dedikleri bu türü Edebiyat-ı Cedide'ciler eş'ar-ırâiyâne (Çoban şiirleri) diye adlandırmışlardır. Pastoral şiir, süsten, kelime oyunlarından, yapmacılıktan uzak sade bir dille yazılır. Eski Yunan...
 20. Han

  Açıklamalı Türkçe Edebiyat Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü -O-Ö-

  OTOBİYOGRAFİ Bir kimsenin kendi hayatını yazdığı eser. Biçim ve içeriğiyle bir edebi değer taşımalıdır. OTOGRAF Yazarın kendi el yazısı. Eskiden hatt-ı dest (el yazısı) deyimi kullanılırdı. OTTOVA RİMA Sekiz mısralı bir nazım şekli. Önce İtalyan edebiyatında kullanılmış, sonra Fransız...
Üst
Alt