inkılapçılık

 1. Han

  Kendi Sözleriyle Laiklik İlkesi

  Kendi Sözleriyle Laiklik İlkesi “İslam dinini, asırlardan beri alışılageldiği veçhile bir siyaset vasıtası mevkiinden uzaklaştırmak ve yüceltmek gerekli olduğu gerçeğini görüyoruz. Kutsal ve ilahî inançlarımızı ve vicdani değerlerimizi, karanlık ve kararsız olan ve her türlü menfaat ve...
 2. Han

  Kendi sözleriyle İnkılapçılık İlkesi

  Kendi sözleriyle İnkılapçılık İlkesi “Vatan artık bayındır hale getirilmek istiyor, zenginlik ve refah istiyor. İlim ve bilgi, yüksek medeniyet, hür fikir ve hür zihniyet istiyor! Şeref, namus, bağımsızlık, öz varlık, vatanın bu isteklerini tam olarak ve hızla yerine getirmek için esaslı ve...
 3. Han

  Kendi sözleriyle Halkçılık İlkesi

  Kendi sözleriyle Halkçılık İlkesi “Kurtulmak ve yaşamak için çalışan ve çalışmaya mecbur olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır. Yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkı kazanırız. Yoksa arka üstü yatmak ve hayatı çalışmaktan uzak geçirmek isteyen insanların bizim...
 4. Han

  Atatürk’ün Milliyetçilik Üzerine Sözleri

  Atatürk’ün Milliyetçilik Üzerine Sözleri ATATÜRK DİYOR Kİ! Milliyetçilik Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda ve beynelmilel temas ve münasebetlerde, bütün muasır milletlere muvazi ve onlarla bir ahenkte yürümekle beraber, Türk içtimaî heyetinin hususî seciyelerini ve başlı...
 5. Han

  Atatürk’ün Devletçilik İlkesi üzerine Sözleri

  Atatürk’ün Devletçilik İlkesi üzerine Sözleri ATATÜRK DİYOR Kİ Devletçilik “Prensip olarak, devlet, ferdin yerine kaim olmamalıdır. Fakat ferdin inkişafı için umumî şartları göz önünde bulundurmalıdır. Bir de, ferdin şahsî faaliyeti, iktisadî terakkinin esas menbaı olarak kalmalıdır...
 6. Han

  Atatürk’ün Halkçılık İlkesi üzerine Sözleri

  Atatürk’ün Halkçılık İlkesi üzerine Sözleri ATATÜRK DİYOR Kİ Halkçılık “Herhalde halkımızı idare ile yakından ilgilendirmek, yani idareyi doğrudan doğruya halkın eline verebilecek bir idare şeklini tesis etmek hem ulusal egemenliğin gerçek olarak temsili ve hem de bu sayede halkın benliğini...
 7. Han

  Atatürk’ün İnkılapçılık ilkesi üzerine sözleri

  Atatürk’ün İnkılapçılık ilkesi üzerine sözleri ATATÜRK DİYOR Kİ; İnkılapçılık İnsanların yaşamına, çabalarına egemen olan güç; yaratma, yeni bir şey bulma yeteneğidir. (ÂFETİNAN, A., Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, İş Bankası Yayınları, s.272) “Kan ile yapılan inkılâplar daha...
 8. Han

  Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi üzerine Sözleri

  Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi üzerine sözleri ATATÜRK DİYOR Kİ; Cumhuriyetçilik Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi sayesinde devlet biçimi demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. 1933 (Afet...
 9. Han

  Atatürk’ün Laiklik İlkesi ile İlgili Sözleri

  Atatürk’ün Laiklik İlkesi ile İlgili Sözleri ATATÜRK DİYOR Kİ Laiklik Dinle hilâfeti birbirinden ayırt etmek lâzımdır. Birincisi ne kadar yararlı ise ikincisi o kadar gereksiz bir hal almıştır. Hilâfeti kaldırdığımız günden bugüne dek kimsenin buna sahip çıkmaması, Müslüman dünyasının...
 10. Han

  Atatürkçülük ilkeleri, Milliyetçilik

  Atatürkçülük ilkeleri, Milliyetçilik ATATÜRKÇÜLÜK ilkeleri nedir? MİLLİYETÇİLİK Milliyetçiliğin ve Türk Milliyetçiliğinin Tanımı Milletler topluluğu içinde, Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir. Atatürkçülüğün birlik ve beraberlik yaratma hususundaki ilk temel...
 11. Han

  Atatürkçülük ilkeleri, Cumhuriyetçilik

  Atatürkçülük ilkeleri, Cumhuriyetçilik Cumhuriyetçiliğin Tanımı Atatürk’ün tanımlamasına göre “Türk Milletinin karakter ve adetlerine en ideal olan idare; cumhuriyet idaresidir.” Çünkü; Cumhuriyet, milli egemenlik idealini, milletin irade ve egemenliğini, yurtdaşın devlete ve devletin...
 12. Han

  Atatürkçülük ilkeleri, Halkçılık

  Atatürkçülük ilkeleri, Halkçılık HALKÇILIK Atatürkçülük’te halkçılık, yurdu, ayrıcalık iddialarından ve sınıf kavgalarından koruyan bir ilkedir. Halkçılığın birinci unsuru demokratlıktır. İkinci unsur, milletin genel hakları dışında hiç bir kişiye ya da topluluğa ayrıcalık tanımamaktır...
 13. Han

  Atatürkçülük ilkeleri, Devletçilik

  Atatürkçülük ilkeleri, Devletçilik DEVLETÇİLİK Atatürk devletçiliği, kişisel çalışma ve faaliyeti esas tutar. Bununla beraber, mümkün olduğu kadar az zaman içerisinde Dinamik İdeale kavuşmak için, milletin genel ve yüksek çıkarlarının gereğine göre, bütün işlerde özellikle ekonomik alanda...
 14. Han

  Atatürkçülük ilkeleri, Laiklik

  Atatürkçülük ilkeleri, Laiklik LAİKLİK Laiklik, terim olarak, din ile dünya, özellikle dini ile devlet işlerinin ayrılması manasını taşır. Fakat, Atatürk laikliğinin daha geniş ve kendisine özgü bir anlamı vardır. Türkiye Cumhuriyetinde laiklik ilkesi, kişilerin vicdan ve ibadet...
 15. Han

  Atatürkçülük İlkeleri, İnkılapçılık

  Atatürkçülük İlkeleri, İnkılapçılık İNKILAPÇILIK Atatürkçülüğün inkılapçılık anlayışı, vaktine göre geri kalmış müesseselerin ortadan kaldırılması ve yerine ilerlemeyi, gelişmeyi, kolaylaştıracak, geliştirecek müesseselerin konması esasına dayanır. Bu inkılapçılık anlayışı iyiye, doğruya...
 16. Han

  Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temel İlkesi Laiklik

  Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temel İlkesi Laiklik Tarih, tabiatın zıddına insanların esiridir. Böyle olmakla beraber, tarihin inşasındaki esas rol, toplumlara mı yoksa kahramanlara mı aittir sorusu bilim insanları arasında tartışılıyor ise de bu tartışmanın hiçbir anlamı yoktur. Çünkü kendi...
 17. Han

  Atatürk İlkelerinin Amacı ve Ortak Özellikleri

  Atatürk İlkelerinin Amacı ve Ortak Özellikleri AMACI Atatürk ilkeleri, Milli mücadele ve sonrasındaki inkılapların tamamını kucaklayan, geçmişten alınan dersleri gelecek nesillere taşıyan, bekayı, hürriyet ve istiklali esas alan, kültür kaybına uğramadan, aklı ve çağdaş medeniyeti gaye...
 18. Han

  İnkılapların Atatürk İlkeleri ile İlişkisi

  İnkılapların Atatürk İlkeleri ile İlişkisi Cumhuriyet Türkiye’sinde hayata geçirilen inkılapların tamamı mili ve yerlidir, ihtiyaçtan doğmuştur, dinamik ve gerçektir, evrenseldir. Bu inkılaplarla ayne paralelde ilkeleri ele aldığımızda da sonuç aynıdır ve inkılaplar ile ilkeler arasında bir...
 19. Han

  Atatürk İlkelerine Şiirler

  Atatürk İlkelerine Şiirler LAİKLİK İLKESİ ŞİİRİ İbadet kuralları Allah’la kul arası Aradakilere ne? Kime ne düştü tası Devlet yönetimleri Demokrasi işlevi Dinin ilgisi olmaz Bıraksın siyaseti İradeler özgürdür Din bir vicdan işidir Devlet yönetiminde Laiklik tek ilkedir Aklı inkar etmekle...
 20. Han

  Atatürkçü Düşünce Sistemine Göre Halkçılık İlkesi

  Atatürkçü Düşünce Sistemine Göre Halkçılık İlkesi Halkçılık, Atatürkçü Düşünce Sisteminin, milliyetçilik, milli egemenlik ve tam bağımsızlık ilkeleriyle beraber, daha Milli Mücadele Döneminin başlarından itibaren en çok vurgulanan öğelerden birisi olmuştur. Halkçılık, Milli Mücadele...
Üst
Alt