edebiyat

 1. Han

  Açıklamalı Türkçe Edebiyat Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü -İ-

  Iraklama: Sözlü ya da yazılı anlatımda konu dışına çıkalarak, konuyla ilgisi bulunmayan sözler söyleme. Irmak Roman: Bir kişinin, bir ailenin ya da bir topluluğun belirli bir zaman dilimi içinde yaşam ve yaşayış dönemlerini birbirini bütünleyecek biçimde anlatan roman dizisi. İBDA Yaşanılan...
 2. Han

  Açıklamalı Türkçe Edebiyat Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü -H-

  HÂBNAME Bir olay, bir kişiyle ilgili düşünceleri sanki rüyada görmüş gibi anlatarak yazılmış eserler. Hâbnameler nesir ya da nazım olabilir. Ziya Paşa ile Namık Kemal'in "Rüya" adlı eserleri bu türe örnektir. HÂCİB İki ya da daha fazla kafiyeli olan manzumelerdeki bazı sözcük ya da sözcükler...
 3. Han

  Açıklamalı Türkçe Edebiyat Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü -G-

  Garipçiler: 1941'de Orhan Veli, M. Cevdet Anday ve Oktay Rifat üçlüsü, şiirde varolan aşırı duygusallığa, şairaneliğe, basmakalıp söyleyişe başkaldıran şiirlerini Garip adıyla bir kitapta topladılar. Kitaba koyulan Garip adı zamanla hem üç şairi yansıtan bir kimlik kazandı hem de Türk şiirinde...
 4. Han

  Açıklamalı Türkçe Edebiyat Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü -F-

  Fabl: Genellikle kahramanları bitkiler ve hayvanlardan seçilen, başında ya da sonunda insanların ortak kusurlarını gidermeye çalışan bir ders çıkarmaya hizmet eden manzum ya da düzyazı. FALNAME Fal ile ilgili kitap. Falın her bir çeşidine göre düzenlenen eserler. Yıldızname, tefe'ülname...
 5. Han

  Açıklamalı Türkçe Edebiyat Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü -E-

  Edebiyat: Duygu, düşünce, olay ve olguları, etkili ve güzel biçimde anlatan söz sanatı. EDA Söz ve yazıdaki ifade şekli, uslup tarzı, anlatış yolu. Belagatçılar bunun hakikat, mecaz, kinaye olmak üzere üç türlü olduğunu söylerler. EDEB-İ KELÂM Acı, hoş olmayan, ayıp, çirkin, kaba veya uğursuz...
 6. Han

  Açıklamalı Türkçe Edebiyat Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü -D-

  Dadaizm: Tristan Tzara ve arkadaşları tarafından Fransız edebiyatında 20. yüzyılda geliştirilen bu akım, savaşın hemen ardından doğduğu için umutsuzluk ve güvensizliği içinde barındırır. DARAYAK Âşık edebiyatında kafiye olma olasılığı düşük sözcükler. Âşıkın karşılaşma ya da atışma sırasında en...
 7. Han

  Açıklamalı Türkçe Edebiyat Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü -C-Ç-

  CEM'İYYET Birbirine uygun veya birbirine karşıt anlamlı sözcükleri bir arada bulundurma. Böyle sözlere cem'iyyetli adı verilir. CEVAZ-Î EDEBÎ Sözcüğü vezne uydurmak amacıyla bazı değişikliklerle kullanılması, hecelerin, seslerin ucun ya da kısa okunması şeklinde yapılan yanlışları hoş...
 8. Han

  Açıklamalı Türkçe Edebiyat Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü -B-

  BAB Bir edebi eserin düzenlenmesinde, konuların ele alınıp işlenmesine göre ayrıldığı bölümlerden en geniş olanı. BÂDE Üzüm şarabı. Ama tasavvuf edebiyatında aşk anlamındadır. BAHR-I TAVÎL Vezinli, kafiyeli uzun nesir cümlelerden kurulan Divan edebiyatı nazım türü. Fe'ilatün, mefa'ilün...
 9. Han

  Açıklamalı Türkçe Edebiyat Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü -A-

  Abdal: Hem şiir hem de düzyazıda derviş anlamına gelen bu sözcük, halk ozanlarının adının başına ya da sonuna gelerek onların mahlası olarak da kullanılmıştır. (Pir Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal gibi) ABSOLUTİZM Mutlakçılık. Herhangi bir eserde ya da ilkede bir ebedinin varlığına ve...
 10. Han

  Aruz Ölçüsü (Aruz Vezni) Nedir? Özellikleri, Kuralları, Örnekleri

  Arapça bir kelime olan aruzun sözlük anlamı "Çadırın ortasına dikilen direk"tir. Bir edebiyat terimi olarak ise "mısralardaki hecelerin uzunluk ve kısalıkları temeline dayanan nazım/şiir ölçüsü" demektir. 1. İlk olarak Arap edebiyatında kullanılacak olan arzu ölçüsü, daha sonra İran...
 11. Han

  İslamiyetin Kabulünden Sonraki Türk Edebiyatı

  Talas savaşından sonra Türkler kabileler halinde Müslüman olmaya başlamıştır. Karahan Devletinin hükümdarı Saltuk Buğra Han zamanında İslamiyet fotoğrafı din olarak kabul edilmiştir. (942) Bu tarihten sonra İslam'a dair eserler verilmeye başlanmıştır. Türkler, İslamiyeti IX. Ve X. Yüzyıllarda...
 12. Han

  Yazılı Edebiyat Dönemi

  İslamiyet'in Kabulünden Önceki Yazılı Türk edebiyatı 8. Yüzyılda başlar, 10. Yüzyıla kadar sürer. Türklerin en eski yazılı eserleri 6. Yüzyıldaki Yenisey yazıtlarıdır; ancak bunlar okunamadığı için belge niteliği taşımazlar. Bu bakımdan Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı ürünleri Göktürk...
 13. Han

  Destan Dönemi Türk Edebiyatı

  Destan Dönemi Türk Edebiyatı İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı (? - 12.Yy.) İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı dönemini genel hatlarıyla ikiye ayırabiliriz. 1. Sözlü Edebiyat ( ? - 8.Yy) 2. Yazılı Edebiyat (8.Yy - 12.Yy) İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, başlangıcı...
 14. Han

  Roman Türü, Roman Türünün Tarihi Gelişimi ve Özellikleri

  Roman Türü, Roman Türünün Tarihi Gelişimi ve Özellikleri Yöntem olarak öyküden farklı değil diyebiliriz. Öyküye göre çok yönlüdür. Romanlar da yaşanmış veya yaşanabilecek olaylar dizisini anlatan ilgi çekici yazılardır. Yapı olarak sanki iç içe pek çok öyküden kurulmuştur. Romanda, okuyucuya...
 15. EUPHRAT

  SOHBET YAZI TÜRÜ

  Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz. Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem tabii. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çatığını, asık bir...
Üst
Alt