İslamiyetin Kabulünden Sonraki Türk Edebiyatı

Han

En Güzel Edep Güzel Ahlaktir...!
Kullanıcı
Katılım
20 Ocak 2021
Mesajlar
7,620
Tepkime puanı
6,990
Puanları
0
Konum
Huzur🧿
Cinsiyet
Erkek
Talas savaşından sonra Türkler kabileler halinde Müslüman olmaya başlamıştır. Karahan Devletinin hükümdarı Saltuk Buğra Han zamanında İslamiyet fotoğrafı din olarak kabul edilmiştir. (942) Bu tarihten sonra İslam'a dair eserler verilmeye başlanmıştır.

Türkler, İslamiyeti IX. Ve X. Yüzyıllarda kabul etmeye başlamışlardır. XI. Yüzyılın başlarında da İslamlığın etkisinde ilk edebi ürünler verilmiştir. İşte XI. Yüzyıldan başlayıp XIX. Yüzyılın ortalarına kadar süren bu dönem "İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı" başlığı altında incelenmekte.

Geçiş Dönemi Yapıtlarının Genel Özellikleri:

Arapça ve Farsça etkili olmuştur.
Arap nazım biçimleri kullanılmıştır.
Aruz ölçüsü edebiyatımıza girmiştir.
Hakaniye Lehçesi kullanılmıştır.
Bu geçiş dönemine ait en önemli eserler şunlardır:

a) Divan-ı Lügat' it Türk (Türk Dilinin Sözlüğü) (1072-1074)

Kaşgarlı Mahmut yazmıştır.
Araplara Türkçeyi öğretmek amacı ile yazılmıştır.
1074 senesinde bitirildiği düşünülüyor.
Türkçenin ilk sözlüğüdür.
Türklere ait gelenek göreneklerden tarihten folklordan bahsettiği için bir ansiklopedi özelliği taşımaktadır.
Kitapta 7500 kelimenin Arapça karşılığı verilmiş olup ayrıca halk şiirleri, atasözleri, deyimler kullanılmıştır.
Ebu' l Kasım' a sunulmuştur.
Hakaniye Türkçesi ile yazılmıştır.

B) Kutatgu Bilig (Mutluluk Veren Bilgi) (1069- 1070)

1069-1070 tarihlerinde Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.
Türk edebiyatının ilk siyasetnamesidir.
Öğretici bir nitelik taşımaktadır.
Tapgaç Buğra Han'a sunulmuştur.
Devletin nasıl yönetilmesi gerekli olduğu vurgulanmıştır.
Hakaniye (Doğu ) Türkçesi ile yazılmıştır.
6645 beyitten müteşekkildir.
Eserde öğütler; devlet, akıl saadet, adalet sembolleriyle verilmiştir.
Hakaniye Türkçesi ile yazılmıştır.
Aruz ölçüsüyle yazılmış ilk mesnevidir.

C) Divan-ı Hikmet

Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır.
İlahi aşk kavramı ilk kez bu eserde kullanılmıştır.
Yesevi tarikatının esasları ve dinin temel öğretileri anlatılmıştır.
12. Yy da yazılmıştır.
Hece ölçüsüyle halk dili kullanılmıştır.

D) Atabet'ül Hakayık (Hakikatlerin Eşiği)

Yüknekli Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.
12. Yyda yazılmıştır.
Eserde ahlakın önemi ve yolları üstünde durulmuştur.
Beyit ve dörtlükler bir arada kullanılmış. Dolayısıyla aruz ve hece vezni beraber kullanılmıştır.

KİTAB-I DEDE KORKUT

Destandan halk hikâyesine geçiş döneminin ürünüdür.
Dede Korkut 12 hikâyeden oluşur.
Olağanüstü olaylarla gerçeğe uygun olaylar eserde iç içedir.
Türklerin eski yaşam tarzları ile alakalı detaylar yanında İslam dini ile alakalı özelliklerde vardır.
Eserde geçen "Dede Korkut" meçhul bir halk ozanıdır.
Hikâyelerde oğuzların çevredeki boylar ile aralarındaki savaşlar ve kendi iç mücadeleleri yer alır.
Hikâyelerin konuları; aşk, yiğitlik gösterisi, kahramanlık, boylar arasındaki savaştır.
15. Yy'da kaleme alınmıştır.
Eserin yazarı belli değildir.
Nazım ile nesir iç içedir.
Hakaniye lehçesi kullanılmıştır.


-Alinti-
 
Üst
Alt