edebiyat

 1. Han

  Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı, Eserler ve Özellikleri

  İslâmî dönem Türk edebiyatının ilk ürünleri 11. Ve 12. Yüzyıllarda ortaya çıkar. Bunlardan ilki, Karahanlı Devleti zamanında Hakaniye Türkçesi ile yazılmış olan Yusuf Has Hâcip'in Kutadgu Bilig'idir. Aynı yüzyılda yazılmış bulunan Kâşgarlı Mahmut'un Divânü Lûgati't-Türk'ü de İslâmî devir Türk...
 2. Han

  Türkiye Türkçesi ve Özellikleri

  Türkiye Türkçesi Batı Türkçesinin III. Dönemini oluşturur. Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının konuşma dilinden yeni bir yazı dili oluşturmak amacı ile "Genç Kalemler" dergisinde başlattıkları "Yeni Lisan Hareketi" (1911) bu dönemin başlangıcı kabul edilir. Bu hareketin temsilcileri "Milli bir...
 3. Han

  Osmanlıca Harfler - Arap Harfleri

  Arapça yazı Arapça alfabesi toplam 28 harften oluşur. Osmanlıcada Arap harflerinin yanı sıra Farsçadaki p , ç ve j harflerini de kullanmışlardır. Bu 31 harfin dışında Türkçedeki ince g ünsüzünü belirtmek için kef harfine bir çizgi eklenerek gef, genizsi n ünsüzü için üç nokta eklenerek nef...
 4. Han

  Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi

  Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi/(Prof. Dr. Muharrem Ergin) Eski Türkçe Kuzey-doğu Türkçesi, Batı Türkçesi Kuzey Türkçesi, Doğu Türkçesi Batı Türkçesi Azeri Türkçesi, Osmanlı Türkçesi Batı Türkçesinin Gelişmesi Eski Anadolu Türkçesi Osmanlıca Türkiye Türkçesi Kuzey-doğu Türkçesi, Batı...
 5. Han

  Osmanlıca - Osmanlı Türkçesi

  Osmanlıca: Osmanlıca Batı Türkçesinin ikinci devri olup 15. Asrın sonlarından 20. Asrın başlarına kadar devam etmiş olan yazı dilidir. Dört asırdan fazla bir ömrü olan Osmanlıca, kuşkusuz hep ayni kalmamış, baştan ve sondan geçiş devirlerinde ve ortada, hudutları kesin olarak çizilemeyen...
 6. Han

  Harezm Türkçesi ve Harezm Türkçesi ile Yazılan Eserler

  Harezm bölgesi, Sir Derya'nın aşağı yatağıyla beraber daha Moğol devletinden (1206-1368) önce, Kaşgar'ın yanında ikinci bir edebî merkez olarak önemli bir rol oynamıştır. Uzun zaman siyasî bakımdan da Altınordu'ya bağlı olan Harezm ve Siri Derya'nın aşağı kesimi, kendilerini Altınordu devresinde...
 7. Han

  Göktürk Alfabesi

  Göktürk Alfabesi 38 harflidir. 4 ünlü ve 34 ünsüz harften oluşur. Sağdan sola doğru yazılır. Göktürkler çağında yaygınlaşan bu ilk Türk alfabesi, yazıtlar dışında yazma eserlerde de kullanılmıştır. Doğu Türkistan Yazmaları diye adlandırılan eserler bunu kanıtlamaktadır. Bu alfabenin...
 8. Han

  Uygur Dönemi Türk Edebiyatı

  Uygurların Kısa Tarihi Uygurlar, 745 yılında Göktürkleri yıkarak devlet kurmuşlardır. Uygurlar döneminde geniş bir alanda yerleşik hayata geçilmiş, kültür ve medeniyet oldukça gelişmiştir. Kısa sürede büyük güç kazanan Uygurlar, 762 yılında Çin imparatorluğunun başkentini ele geçirmişlerdir...
 9. Han

  Uygur Türkçesi ve Özellikleri

  slamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı UYGUR ALFABESİ Uygur alfabesi, Soğd kökenli olup bazı değişikliklerle Türkçeye uygulanmıştır. Harf sayısı 14'tür. Bunlardan üçü ünlü, 11'i ünsüzdür. Sağdan sola doğru yazılır. Z hariç tüm harfler bitiştirilir. Uygurların Kullandığı Alfabeler...
 10. Han

  Divanü Lugatit Türk ve Özellikleri

  Divanü Lugati't-Türk Özellikleri - 11. yy'da (1072-1074) Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. - Ebul Kasım Abdullah'a sunulmuştur. - "Türk Dili'nin Toplu Sözlüğü" anlamına gelir. - Türkçenin ilk sözlüğü ve dilbilgisi kitabıdır. - 7500 Türkçe kelimenin Arapça karşılığı verilmiştir. -...
 11. Han

  Atabetül Hakayık (Gerçeklerin Eşiği) - Edip Ahmet Yükneki

  XII. Asırda Edip Ahmet Yükneki tarafından aruz ölçüsü ve dörtlüklerle yazılmıştır. Atabetü'l Hakayık (Gerçeklerin Eşiği), Edip Ahmet Yükneki'nin, Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar'a hediye ettiği, hadis ve Arapça beyitlere dayanarak yazdığı şiirlerle, ahlaklı insan olmanın...
 12. Han

  Hakaniye (Karahanlı) Türkçesi ve Eski Türkçe Dönemi

  Eski Türk yazı dilinden gelişen İslâmî Orta Asya Türk yazı dilinin ilk evresi Karahanlı Türkçesi'dir. 11-13. Yüzyıllar arasında gelişen bu yazı dilinin merkezi Doğu Türkistan'da Kaşgar'dı. Orhon ve Uygur Türkçesinin devamı olan bu dönem Türkçesi için Hakaniye Türkçesi terimi de kullanılıyor...
 13. Han

  Kurs Nedir? Kurs Türleri ve Özellikleri

  Sözlükte "kurs" ne demek? Resmî ve özel kuruluşlarca ilgililere belirli bir konu da bilgi, beceri ve davranış kazandırmak amacı ile düzenlenen derslere dayanan ve belli bir süresi olan eğitim etkinliği; dil kursu, hızlı okuma kursu, biçki dikiş kursu, sürücü kursu gibi. Halk Eğitim Kursları...
 14. Han

  Sözlü Anlatımın ve Yazılı Anlatımın Özellikleri

  A) Sözlü Anlatımın Özellikleri 1. Bir konuyu, sahip olduğumuz birikimi kullanarak bir plân çerçevesinde anlatmadır. 2. Anlatılacak konu dinleyicileri ilgilendirmelidir. 3. Anlatıcı konuyu detaylarıyla kavramış olmalıdır. 4. Anlatılacaklar, bir plâna göre sıralanmalıdır. 5. Dilin, açık ve...
 15. Han

  Paragraf Bilgisi 2

  Paragraf, herhangi bir yazının bir satırbaşından ötki satırbaşına kadar olan bölümüne denir. Daha geniş bir ifade ile paragraf; bir duyguyu, bir düşünceyi bir isteği, bir durumu, bir öneriyi, olayın bir yönünü, sadece bir yönü ile anlatım tekniklerinden ve düşünceyi geliştirme yollarından...
 16. Han

  Anlatımın Özellikleri

  Anlatımın Özellikleri: Açıklık, Akıcılık, Yalınlık, Duruluk, Özlülük, Doğallık, Tutarlılık, İnandırıcılık Duygu ve düşüncelerin açık ve net bir biçimde anlatılması gerekir. Anlatılacak hâl ve olay, betimlenecek görüş ve sezgi, dile getirilecek duygu ve düşünce anlatıcının zihninde açık ve net...
 17. Han

  Kompozisyonda Plan ve Konu

  Kompozisyon Nasıl Yazılır? Başlığı altında kısaca özetlendiği gibi iyi bir konuşmanın, güzel bir yazının ortaya çıkmasında deneyimi, konu seçimi ve plânlama birinci derecede etkili olmaktadır. Yazılı ya da sözlü kompozisyon için yapılacak plânlamada, hareket noktası konu olacağı için önce bunun...
 18. Han

  Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler

  Kompozisyon Nasıl Yazılır? Başarılı ve güzel bir yazı yazmak için bilinmesi gerekenleri, sırasıyla şöyle gösterebiliriz: 1. BİLGİ BİRİKİMİ Üniversite eğitimiyle bir meslek için hazırlık yapılır, o mesleğin gerektirdiği birikim aktarılmaya çalışılır. Aydın insanın bilmesi gerekenler ise...
 19. Han

  Forum Nedir? Forumun Özellikleri

  Bir başkanın idaresinde, toplumu ilgilendiren bir konu da, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yapmış oldukları tartışmalara forum denir. Forum, panelin devamında yapılacaksa başkan, panelin süresini bir saat, forumun süresini de yarım saat...
 20. Han

  Yazar ve Yönetmen Gözüyle Edebiyat Sinema İlişkisi (Panel)

  Yöneten: Mahmut Tali Öngören Konuşmacılar: Necati Cumalı, Mehmet Eroğlu, Füruzan, Tomris Giritlioğlu, Atıf Yılmaz Bu panel 12.11.1995'te, 14. TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nda gerçekleştirilmiştir. Mahmut Tali Öngören: Önce hepinize hoşgeldiniz diyorum. Konuşmacılarımızı tanıyorsunuz. Necati...
Üst
Alt