dini

 1. Han

  DAHVE-İ SUGRA nedir? ne demektir?

  DAHVE-İ SUGRA nedir? ne demektir? Güneşin bulutsuz havada bakamayacak kadar parladığı vakit. İşrâk vakti. (Bkz. İşrâk Vakti)
 2. Han

  DAHK (Dıhk) nedir? ne demektir?

  DAHK (Dıhk) nedir? ne demektir? Gülmek, kendi işiteceği kadar gülmek. Dahkı azaltınız. Zîrâ çok dahk kalbi öldürür. (Hadîs-i şerîf-Edeb-ül-Müfred) Namazda kahkaha ile gülmek namazı ve abdesti bozar. Tebessüm, namazı da abdesti de bozmaz. Dahk, yalnız namazı bozar. (İbrâhim Halebî)
 3. Han

  DÂBBET-ÜL-ERD nedir? ne demektir?

  DÂBBET-ÜL-ERD nedir? ne demektir? Kıyâmetin büyük alâmetlerinden. Kıyâmetin kopmasına yakın çıkacak olan bir hayvan. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: İnsanlara vâd olunan öldükten sonra dirilmek ve azâb olunmak yaklaşınca, biz onlara yerden Dâbbe'yi (Dâbbet-ül-erd'i) çıkarırız...
 4. Han

  DÜNYÂYI TERKETMEK nedir? ne demektir?

  DÜNYÂYI TERKETMEK nedir? ne demektir? 1. Bütün haram olan şeyler ile berâber, mübâhları da, yâni günâh olmayan lezzetlerin çoğunu da bırakıp, yaşamak için zarûrî olan miktârını kullanmak. Mes'ûd o kimsedir ki, dünyâ onu terk etmezden önce, o dünyâyı terk etmiştir. (Hadîs-i şerîf-Mârifetnâme)...
 5. Han

  DÜNYÂ SEVGİSİ nedir? ne demektir?

  DÜNYÂ SEVGİSİ nedir? ne demektir? Kalbin dünyâ malını ve mülkünü çok sevmesi. Dünyâ sevgisi, günahların başıdır. (Hadîs-i şerîf-Mektûbât) Dünyâyı sevenler, âhirette zarar görür. (İmâm-ı Rabbânî) Allahü teâlâya şükre sebep olan dünyâlık, insana zarar vermez. (Abdullah bin Zeyd)
 6. Han

  DÜNYÂ HAYÂTI nedir? ne demektir?

  DÜNYÂ HAYÂTI nedir? ne demektir? Âhiretten önceki hayat. Kim dünyâ hayâtını ve onun süsünü isterse, onlara yaptıklarının karşılığını burada tam olarak veririz. Bu hususta bir eksikliğe de uğratılmazlar. Onlar öyle kimselerdir ki, âhirette kendileri için ateşten başkası yoktur. Dünyâda...
 7. Han

  DUHÂN SÛRESİ nedir? ne demektir?

  DUHÂN SÛRESİ nedir? ne demektir? Kur'ân-ı kerîmin kırk dördüncü sûresi. Duhân sûresi Mekke-i mükerremede nâzil olmuştur (inmiştir). Elli dokuz âyet-i kerîmedir.Adını onuncu âyet-i kerîmede geçen ve duman mânâsına olan duhân kelimesinden almıştır.Bir rivâyete göre duhân kıyâmetin büyük...
 8. Han

  DUHÂ SÛRESİ nedir? ne demektir?

  DUHÂ SÛRESİ nedir? ne demektir? Kur'ân-ı kerîmin doksan üçüncü sûresi. Duhâ sûresi, Mekke-i mükerremede inmiştir. On bir âyet-i kerîmedir. Birinci âyet-i kerîmede duhâya (kuşluk vaktine) yemin edildiği için bu kelime sûreye isim olmuştur. Rivâyete göre, bir müddet vahy gelmemişti. Bu sebeble...
 9. Han

  DUÂ ORDUSU nedir? ne demektir?

  DUÂ ORDUSU nedir? ne demektir? Sıkıntı ve darda kalan müslümanlara duâları ile yardımda bulunan Allahü teâlânın sevgili kulları, velîler. İmrân sûresinin yüz yirmi altıncı âyetinde ve Enfâl sûresinde meâlen; "Yardım, ancak ve yalnız Allah'tandır" buyruldu. Bu yardıma, duâ ordusu vâsıtası ile...
 10. Han

  DİYÂNET nedir? ne demektir?

  DİYÂNET nedir? ne demektir? Kâtilin (adam öldürenin) vereceği para cezâsı. Çocuğa tehlikeli bir iş yaptırınca çocuk ölürse, o işi yaptıran şahıs diyetini öder. (Hamevî) Şebeh-i amd (kasda benzer şekil) ile öldürmenin cezâsı ağır diyet olup, yüz devedir. Yirmi beşi iki yaşına, yirmi beşi üç...
 11. Han

  DİRHEM-İ URFÎ(DİRHEM-Î ÖRFÎ) nedir? ne demektir?

  DİRHEM-İ URFÎ(DİRHEM-Î ÖRFÎ) nedir? ne demektir? Bir memlekette kullanılması âdet olan veya hükûmetlerin kabûl ettikleri belli ağırlıktaki dirhem. Dirhem-i şer'îden hafîf olan dirhem-i urfîlerle zekât hesâb etmek câiz değildir. 3.365 gram ağırlığında olan dirhem-i şer'î ile hesap yapmak...
 12. Han

  DİRHEM nedir? ne demektir?

  DİRHEM nedir? ne demektir? İslâmiyet'ten önce ve sonra kullanılan değişik ağırlıktaki gümüş paralar.Bir dirhem fâiz (almak ve vermek) otuz zinâdan daha günâhtır. (Hadîs-i şerîf-Kimyây-ı Seâdet) On dirhemlik elbisenin, bir dirhemi haram olsa, o elbise ile kılınan namazlar kabûl olmaz (namaz...
 13. Han

  DİRÂYET nedir? ne demektir?

  DİRÂYET nedir? ne demektir? Zekâ, bilgi, idâre kâbiliyeti.
 14. Han

  DİNDE BİD'AT nedir? ne demektir?

  DİNDE BİD'AT nedir? ne demektir? Peygamber efendimiz ve O'nun dört halîfesi zamânında olmayıp, dinde sonradan ortaya çıkarılan bozuk inanışlar, sevap kazanmak niyetiyle yapılan ibâdetler. Dinde yapılan her türlü değişiklikler, yenilikler ve reformlar. (Bkz. Bid'at)
 15. Han

  DİN nedir? ne demektir?

  DİN nedir? ne demektir? Allahü teâlânın insanları dünyâ ve âhirette râhat, huzûr ve seâdete (mutluluğa) kavuşturmak için peygamberleri vâsıtasıyla bildirdiği yol, emirler ve yasaklar. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Doğrusu Allah indinde (katında) makbûl olan din İslâm'dır...
 16. Han

  DEYYÂN (Ed-Deyyân) nedir? ne demektir?

  DEYYÂN (Ed-Deyyân) nedir? ne demektir? Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kıyâmet günü, herkesin dünyâda iken yaptıklarının hesâbını ve hakkını en iyi bilen ve veren. Ben azîm-üş-şân (şânı büyük, çok yüce) herkese mücâzât eden (karşılığını veren) deyyânım. (Hadîs-i...
 17. Han

  DEYN-İ MÜTEVASSIT nedir? ne demektir?

  DEYN-İ MÜTEVASSIT nedir? ne demektir? Ticâret malı olmayan zekât hayvanları ile köle, ev, yiyecek, içecek gibi ihtiyâç maddelerinin satışları karşılığı ve binâların kirâ alacakları. Deyn-i mütevassıt, nisâb hesâbına katılır. Bir sene sonra, eline nisâb miktârı veya daha çok geçince, her sene...
 18. Han

  DEYN nedir? ne demektir?

  DEYN nedir? ne demektir? Borç, hazır ve mevcûd olmayan mal. 1. Hazır olmayıp, ayrı olarak bulunduğu yeri bildirilmeyen her türlü mal ile hazır ise de ayrı olarak gösterilmeyen kıyemî (çarşıda benzeri bulunmayan, bulunsa da fiyatları farklı olan) mal. Her satışta söz kesilirken iki maldan her...
 19. Han

  DERVÎŞ nedir? ne demektir?

  DERVÎŞ nedir? ne demektir? Allahü teâlâdan başka şeyleri kalbinden çıkarıp bütün âzâsıyla İslâm dîninin emir ve yasaklarına uyan, dünyâ malına gönül bağlamayan kimse. Dervişlik, yalnız bir yere çekilip oturmak, gökte uçmak, dağda ve mağarada bulunmak değildir. Dervişlik, gönlü mâsivâdan yâni...
 20. Han

  DEREZÎLER nedir? ne demektir?

  DEREZÎLER nedir? ne demektir? Anuştekin ed-Derezî adlı bir bâtınî dâî (propagandacı) tarafından ortaya çıkarılan bozuk yol. Bunlar; Bâtıniyyeden ayrılarak ortaya çıkan, Fâtımî hükümdârı Hâkim bi-emrillah'ın ilâh olduğuna ve onun vezîri Hamza'nın imamlığına inanırlar. Kelimenin doğrusu Derezî...
Üst
Alt