dini

 1. Han

  DEVR nedir? ne demektir?

  DEVR nedir? ne demektir? Bir şeyi elden ele aktarma. Vefât eden bir müslümanın sağlığında kılamadığı namaz, tutamadığı oruç ve veremediği zekât gibi borçlardan kurtulması için birkaç fakirin kendilerine ölünün vasî veya velîsi tarafından verilen fidyeyi alıp, gönül rızâsıyla tekrar geri vermek...
 2. Han

  DERGÂH nedir? ne demektir?

  DERGÂH nedir? ne demektir? 1. Makam, kapı girişi, eşik. Tasavvuf mektebi. Tasavvufta yetişmiş ve yetiştirebilen evliyâ zâtlar tarafından, talebelere, tasavvuf, İslâm ahlâkı ve diğer dînî ilimlerin ve zamânın fen ilimlerinin okutulduğu yer. (Bkz. Tekke) 2. Cenâb-ı Hakk'ın rahmet kapısı. Yâ...
 3. Han

  DENDÂN-I SEÂDET nedir? ne demektir?

  DENDÂN-I SEÂDET nedir? ne demektir? Peygamber efendimizin Uhud muhârebesinde şehîd olan, kırılan mübârek dişinin bir parçası. Dendân-ı seâdet, Osmanlı pâdişâhlarından Sultan Mehmed Reşâd tarafından yaptırılan kıymetli taşlarla süslü altın bir muhâfazada Topkapı Sarayında saklanmaktadır...
 4. Han

  DELK nedir? ne demektir?

  DELK nedir? ne demektir? Oğmak. Abdestte ve gusülde, yıkanan yerleri oğmak. Delk, Hanefî mezhebinde abdestin sünnetlerindendir. (İbrâhim Halebî) Mâlikî mezhebinde abdeste ve gusle başlarken niyet etmek, abdestte ve gusülde her uzvu delk ve muvâlât (uzuvları aralıksız yıkamak) ve gusülde saçı...
 5. Han

  DELÎ-Lİ ŞER'Î nedir? ne demektir?

  DELÎ-Lİ ŞER'Î nedir? ne demektir? Dînî bilgilerin elde edildiği delîl, kaynak. (Bkz. Edille-i Şer'iyye) Müctehîd (din ilimlerinde söz sâhibi) olmayanların sözleri, delîl-i şer'î olmaz. (Hâdimî)
 6. Han

  DELÎL-İ FERÎ nedir? ne demektir?

  DELÎL-İ FERÎ nedir? ne demektir? Aslî delîllere bağlı ve onlardan elde edilen ikinci derecede delîller. İstihsân, İstishâb, İstislâh, Örf ve âdet, Sahâbî (Peygamber efendimizin arkadaşlarının) kavli (sözü), fer'î delîllerden bâzısıdır. (Bkz. İlgili Maddeler) Müctehid (dînî kaynaklardan...
 7. Han

  DELÎL nedir? ne demektir?

  DELÎL nedir? ne demektir? 1. Kendisi bilinince başkası bilinen şey. Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki: Rabbinin sun'una (işine) bir bakmadın mı? Gölgeyi nasıl uzatıp yaymıştır. O, eğer ileseydi, onu elbet sâkin kılardı. Sonra biz güneşi ona bir delîl yapmışızdır. (Çünkü güneş olmasaydı...
 8. Han

  DELÂLET nedir? ne demektir?

  DELÂLET nedir? ne demektir? 1. İşâret etmek, göstermek. Doğru yolu gösterme. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Ey îmân edenler! Sizi acı bir azâbdan kurtaracak bir ticâreti göstereyim mi? Allahü teâlâ ve Resûlüne îmân edin, inanın, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda...
 9. Han

  DEHRÎ nedir? ne demektir?

  DEHRÎ nedir? ne demektir? Allahü teâlâya ve âhirete inanmayıp, dehr (zaman) sonsuzdur ve dünyânın başlangıcı ve sonu yoktur, böyle gelmiş böyle gider diyen dinsiz, ateist. (Bkz. Ateist)
 10. Han

  DEHR nedir? ne demektir?

  DEHR nedir? ne demektir? Zaman, devir. Âlemin (varlıkların) varlığının başlangıcından son bulmasına kadar olan bütün zaman.
 11. Han

  DEDİKODU nedir? ne demektir?

  DEDİKODU nedir? ne demektir? Bir müslümanın veya zımmînin (İslâm devletinin idâresi altında bulunan müslüman olmayan vatandaşın) ayıbını, onu kötülemek için arkasından söylemek. (Bkz. Gıybet) Sözün kısası şudur ki, dedikodu sözlere inanılacak, dostluk bunlara göre olacaksa, söz taşıyanların...
 12. Han

  DÂYİN nedir? ne demektir?

  DÂYİN nedir? ne demektir? Borç veren, alacaklı.(Bkz. Borç)
 13. Han

  DA'VET (Dâvet) nedir? ne demektir?

  DA'VET (Dâvet) nedir? ne demektir? 1. Hak dîne çağırmak. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Ey Muhammed! Rabbininin yoluna hikmetle, güzel öğütlerle dâvet et. Onlarla en güzel şekilde tartış. (Nahl sûresi: 125) Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem, Allahü teâlâdan kendisine...
 14. Han

  DÂR-ÜL-KARÂR nedir? ne demektir?

  DÂR-ÜL-KARÂR nedir? ne demektir? Sekiz Cennet'in sekizincisi.
 15. Han

  DÂR-ÜL-HARB nedir? ne demektir?

  DÂR-ÜL-HARB nedir? ne demektir? İslâm ahkâmının (kânunlarının) tatbik edilmediği yer. Dâr-ül-harbde îmâna gelen kimse, farzı, haramı işitince o anda farzları yapması, haramlardan kaçınması lâzım olur. (İbn-i Âbidîn) Dâr-ül-harbde, İslâm'ın vekârını, şerefini korumak ve fitneden sakınmak...
 16. Han

  DÂR-ÜL-FENÂ nedir? ne demektir?

  DÂR-ÜL-FENÂ nedir? ne demektir? Geçici âlem, dünyâ. Mü'minler ölmezler. Ancak dâr-ül-fenâdan dâr-ül-bekâya geçerler. (İmâm-ı Gazâli) Göz yumup dâr-ül-fenâdan baş açık, çıplak endâm, Can atıp dâr-ül-bekâyaeyledi azm-i kirâm. (Beykozlu Muhammed Efendi)
 17. Han

  DÂR-ÜL-CELÂL nedir? ne demektir?

  DÂR-ÜL-CELÂL nedir? ne demektir? Sekiz Cennet'in birincisidir. Dâr-ül-Celâl beyaz incidendir. Kapısının üzerinde Kelime-i tevhîd, yâni Lâ ilâhe illallah yazılıdır. (Erzurumlu İbrâhim Hakkı)
 18. Han

  DÂR-UT-TEKLÎF nedir? ne demektir?

  DÂR-UT-TEKLÎF nedir? ne demektir? Kulların Allahü teâlânın emirlerini yerine getirmekle mükellef, sorumlu tutulduğu yer. Dünyâ. Âhiret, dâr-ül-cezâdır, dâr-üt-teklîf değildir. (İmâm-ı Rabbânî)
 19. Han

  DANYAL ALEYHİSSELÂM nedir? ne demektir?

  DANYAL ALEYHİSSELÂM nedir? ne demektir? İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Mûsâ aleyhisselâmın dîninin hükümlerini insanlara tebliğ etti (duyurdu). İsrâiloğulları, Mûsâ aleyhisselâmdan sonra kendilerine gönderilen peygamberleri dinlemeyip isyân edince, Allahü teâlâ onlara zâlimleri...
 20. Han

  DALÂLET nedir? ne demektir?

  DALÂLET nedir? ne demektir? Sapıklık, yoldan çıkma. Peygamber efendimizin ve Eshâbının bildirdiği doğru yoldan ayrılma, sapma. Allahü teâlâdan korkunuz! Sözümü iyi dinleyiniz ve itâat ediniz. Ben öldükten sonra gelecekler, çok ayrılıklar göreceklerdir. O zaman benim ve halîfelerimin yolumuza...
Üst
Alt