Paylaşımın Ve Sohbetin Tek Adresine HoşGeldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

din

 1. Han

  CİHÂD nedir? ne demektir?

  CİHÂD nedir? ne demektir? İnsanların, İslâmiyeti işitmeleri, müslüman olmakla şereflenmeleri veya müslümanların dînine, vatanına ve nâmusuna saldıran düşmanı defetmek için yapılan muhârebe yâhut mal, can, söz, neşriyat ve diğer vâsıtalarla İslâmiyeti anlatmak ve müdâfa etmek. (Bkz. Gazâ) Allahü...
 2. Han

  CİBRÎL nedir? ne demektir?

  CİBRÎL nedir? ne demektir? Peygamberlere vahy getirmekle vazîfeli melek Cebrâil de denir. (Bkz. Cebrâil)
 3. Han

  CEZÂ nedir? ne demektir?

  CEZÂ nedir? ne demektir? İyi veya kötü karşılık. Allahü teâlâ âyet-i kerîmelerde meâlen buyurdu ki: İyiliğin cezâsı ancak iyiliktir. (Tâatleri yapıp, günah olan şeyleri terk etmenin karşılığı pekçok sevâbdır.) (Rahman sûresi: 60) Kim bir hayırlı ve güzel amelle (işle) gelirse, ona, on misli...
 4. Han

  CEVR nedir? ne demektir?

  CEVR nedir? ne demektir? Zulüm, haksızlık; adâletin zıddı. Yeryüzü cevrle dolduktan sonra, benim Ehl-i beytimden (evlâdımdan) mutlaka birisi çıkar. Dünyâ daha önce nasıl zulüm ve cevr ile dolu ise o, dünyâyı adâletle doldurur.(Hadîs-i şerîf-Ebû Dâvûd) Dînimizde, cevr edenlere azâb yapılacağı...
 5. Han

  CEVÂZ nedir? ne demektir?

  CEVÂZ nedir? ne demektir? Câiz olma. (Bkz. Câiz)
 6. Han

  CEVÂD nedir? ne demektir?

  CEVÂD nedir? ne demektir? Çok cömert. Allahü teâlânın isimlerinden. Allahü teâlânın isimleri tevkîfîdir, yâni İslâm dîninin bildirmesine bağlıdır. İslâmiyet'in bildirdiği ismi söylemelidir. İslâmiyet'in bildirmediği isim söylenmez. Ne kadar güzel isim olsa da, söylenmemelidir. Meselâ Cevâd...
 7. Han

  CERH VE TA'DÎL nedir? ne demektir?

  CERH VE TA'DÎL nedir? ne demektir? Hadîs ilmine âit iki ıstılah (terim). Cerh, yaralamak. Bir hadîs âliminin, bâzı sebeplerle râvînin (hadîs rivâyet eden kimsenin) rivâyetini (naklini) reddetmesi. Ta'dîl, düzeltmek. Bir hadîs âliminin, bir râvinin rivâyetinin kabûl edilebileceğini açıklaması...
 8. Han

  CENNET nedir? ne demektir?

  CENNET nedir? ne demektir? Bahçe. Âhirette müslümanların nîmet ve mutluluk içerisinde sonsuz olarak yaşayacakları yer. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Rabbinizden (af ve) mağfiret istemeye ve Cennet'e girmeğe koşunuz. Bunun için çalışınız! Cennet'in büyüklüğü, gökler ve yer...
 9. Han

  CENÂBET nedir? ne demektir?

  CENÂBET nedir? ne demektir? Cünüplük. Gusül (boy abdesti) almayı gerektiren durum. (Bkz. Cünüb) Soğuk, sıcak dedin abdest almadın, Dünyâya daldın, namaz kılmadın. Cenâbet gezip gusül etmedin, Derse Allah, sen ne cevap verirsin? (M. Sıddîk bin Saîd)
 10. Han

  CEMRE nedir? ne demektir?

  CEMRE nedir? ne demektir? Hacıların şeytan taşlarken attıkları taşlar veya bu taşların atıldığı yer. Çoğulu cimâr ve cemerât'tır. Minâ'da birbirlerine birer ok atımı mesâfede bulunan üç taş yığını vardır.Bunlardan birincisine Cemre-i ûlâ (birinci cemre), ikincisine Cemre-i vustâ (orta cemre) ve...
 11. Han

  CEMÎL (El-Cemîl) nedir? ne demektir?

  CEMÎL (El-Cemîl) nedir? ne demektir? Allahü teâlânın isim-i şerîflerinden. Cemâl sâhibi. (Bkz. Cemâl) Allahü teâlâ Cemîldir, cemâl sâhiblerini sever. (Hadîs-i şerîf-Bahr-ur-Râik)
 12. Han

  CEMÂAT nedir? ne demektir?

  CEMÂAT nedir? ne demektir? Topluluk. 1. İbâdet etmek için bir araya gelen topluluk. Cemâatle kılınan namaza, yalnız kılınan namazdan yirmi yedi kat fazla sevâb verilir.(Hadîs-i şerîf-Tirmizî) Güzel bir abdest alıp, mescidlerden birine cemâatle namaz kılmak için gidenin, Allahü teâlâ her...
 13. Han

  CELVETİYYE nedir? ne demektir?

  CELVETİYYE nedir? ne demektir? Evliyânın büyüklerinden Azîz Mahmûd Hüdâyî hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Celvetiyye, Bayramiyye tarîkâtinin koludur. Çünkü Azîz Mahmûd Hüdâyî hazretlerinin yolu, Üftâde, Hızır Dede ve Akbıyık Sultan vâsıtasıyle Hacı Bayrâm-ı Velî'ye bağlanır. Bu yol, hazret-i...
 14. Han

  CELSE nedir? ne demektir?

  CELSE nedir? ne demektir? Namazda iki secde arasında hareketsiz bir miktâr oturma. (Bkz. Ta'dil-i Erkân) Rükûda ve secdelerde ve kavmede (rükûdan kalkıp ayakta dururken) ve celsede beden tumânînet (hareketsizlik) bulduktan sonra biraz durmalıdır ki, Hanefî âlimlerinin çoğu buna vâcib demiştir...
 15. Han

  CELÎS-İİLÂHÎ nedir? ne demektir?

  CELÎS-İİLÂHÎ nedir? ne demektir? Allahü teâlâya yakın kimse, velî. Celîs-i ilâhî olanlarla birlikte bulunanlar, şakî (Cehennemlik) olmaz. (Hadîs-i şerîf-Buhârî, Müslim)
 16. Han

  CELÂL nedir? ne demektir?

  CELÂL nedir? ne demektir? Allahü teâlânın kahr ve gazab sıfatlarından. Azamet, büyüklük, ululuk, hiçbir şeye muhtâç olmamak. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Yeryüzünde bulunan her canlı fânîdir (yok olucudur). Ancak celâl ve ikrâm sâhibi olan Rabbinin zâtı bâkîdir. Böyle iken...
 17. Han

  CEHRÎ nedir? ne demektir?

  CEHRÎ nedir? ne demektir? Açıktan, alenî olarak, yüksek sesle söylemek, okumak. Namazın vâciblerinden on dördüncüsü cehrî okunacak yerde cehrî okumaktır. (İbrâhim Halebî) Bayram namazını kılmak için câmiye giderken bayram tekbirlerini, Fıtr (Ramazan) bayramında sessiz, Kurban bayramında cehrî...
 18. Han

  CEHL-İ MÜREKKEB nedir? ne demektir?

  CEHL-İ MÜREKKEB nedir? ne demektir? Câhil olduğu hâlde, câhilliğini bilmeyip, kendini âlim zannetmek. Sağırı, dilsizi, tedâvî ettim. Ölüyü dirilttim. Fakat cehl-i mürekkebin ilâcını bulamadım.(Îsâ aleyhisselâm)
 19. Han

  Fatiha Suresi

  Fatiha Suresi Fatiha Suresi Kuran-ı Kerim'in birinci olan açılış suresidir. Fatiha suresinin türkçe okunuşu, anlamı, türkçe yazılışı, sesli olarak okunuşu ile sureyi ezberleyebilir, Fatiha süresi konusu ve faziletini öğrenebilirsiniz. Fatiha Suresinin Okunuşu 1- Bismillahirrahmânirrahîm. 2-...
 20. Han

  Hatim Nedir ve Hatim Duası

  Ezan Duası Hatim Nedir ve Hatim Duası Hatim; Kuran-ı Kerim’i en başından en sonuna kadar eksiksiz bir şekilde okuyarak bitirmektir. Hadis ve sahabelerden nakledilen birçok rivayete göre, Kuran’ı Kerim'i hatim ettikten sonra dua etmek sünnettir. Bu yapılan duaya da hatim duası denir. Hatim duası...