din

 1. Han

  CİMRİLİK nedir? ne demektir?

  CİMRİLİK nedir? ne demektir? Dînin ve vicdânın, mürüvvetin (insanlığın) vermeyi emrettiği yerde vermemek. Vermek kendisine zor gelmek. Bahillik, pintilik. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki: Allahü teâlânın ihsân ettiği malda cimrilik edenler, onun zekâtını vermiyenler, iyilik...
 2. Han

  CİHÂD-I EKBER nedir? ne demektir?

  CİHÂD-I EKBER nedir? ne demektir? Büyük cihâd. Nefsin, insan tabiatının, bedeninin kötü isteklerini yerine getirmemek için yapılan mücâdele. Küçük cihâddan cihâd-ı ekbere döndük. (Hadîs-i şerîf-Mektûbât)
 3. Han

  CİDÂL nedir? ne demektir?

  CİDÂL nedir? ne demektir? Kavga, çekişme, münâkaşa. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Hacda kadına yaklaşmak, günâh işlemek ve (hizmetçileri, arkadaşları ve başkaları ile) cidâl yoktur. (Bekara sûresi: 197) Başka hiç bir kusurun olmasa bile, kusur olarak cidâl sana yeter...
 4. Han

  CEZBE nedir? ne demektir?

  CEZBE nedir? ne demektir? Çekme, çekilme. Allahü teâlânın sevdiği bir kulu kendisine çekmesi, yüksek derecelere kavuşturması. Bu da nefsi terbiye ederek, Allahü teâlâyı çok anmakla olur. Rahmân'ın cezbelerinden bir cezbe bütün insanların ve cinnîlerin sevâbları gibidir.(Hadîs-i şerîf-Sülûk...
 5. Han

  CEYYİD nedir? ne demektir?

  CEYYİD nedir? ne demektir? Başka mâdenle karışım hâlinde basılmış altın ve gümüş paralardan, karışımında altın ve gümüş miktârı fazla olanlar.
 6. Han

  CEVHER nedir? ne demektir?

  CEVHER nedir? ne demektir? 1) Mâhiyet, asıl, öz. Varlıkta kalabilmesi için başka bir mahlûka muhtâc olmayan, kendi kendine varlıkta kalabilen. Araz, sıfat demektir. Cevher üzerinde bulunur. Yalnız başına bulunmaz. (Seyyid Şerif) 2) Kıymetli, işlenebilir mâden. Mecâz olarak insanın istidâdı...
 7. Han

  CEVÂMİ-ÜL-KELÎM nedir? ne demektir?

  CEVÂMİ-ÜL-KELÎM nedir? ne demektir? Az kelime (söz) ile çok şey anlatma özelliği. Bana cevâmi-ül-kelîm verildi. (Hadîs-i şerîf-Buhârî)
 8. Han

  CERRÂHİYYE nedir? ne demektir?

  CERRÂHİYYE nedir? ne demektir? Evliyânın büyüklerinden Nûreddîn Cerrâhî hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Cerrâhiyye tarîkatı, Alâeddîn Ali Köstendilî ve Şeyh Ramazan Mahfî vâsıtasıyle Halvetiyye'nin kollarından Ahmediyye'nin kurucusu olan Yiğitbaşı Ahmed Şemseddîn'e ulaşır.Nûreddîn Cerrâhî...
 9. Han

  CERBEZE nedir? ne demektir?

  CERBEZE nedir? ne demektir? İşleri incelemek, anlamak kuvvetini, lüzumsuz yerlerde kullanmak, ukalâlık etmek, gereksiz aklî yorumlarda bulunmak. Hikmetin aşırısı. Cerbeze sâhiblerinin ilim meclislerindeki yerleri herkesten geri olup, belki de kapıdan dışarı olması lâzım gelir. Çünkü...
 10. Han

  CENÂZE nedir? ne demektir?

  CENÂZE nedir? ne demektir? Ölü. Acele etmek şeytandandır. Beş şey bundan müstesnâdır. Kızını evlendirmek, borcunu ödemek, cenâze hizmetlerini çabuk yapmak, misâfiri doyurmak, bir günâh işleyince derhal tövbe etmek. (Hadîs-i şerîf-Eşi'at-ül-Lemeât) Cenâzeyi kırk adım taşıyanın kırk büyük...
 11. Han

  CEM'UL-CEM' nedir? ne demektir?

  CEM'UL-CEM' nedir? ne demektir? Tasavvufta bir makâmın adı. Sahv (uyanıklık) makâmı. Bekâ makâmı da denir. Cem'ul Cem' makâmına kavuşanlar, hakîkî müslümanlıkla şereflenirler, insanlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını anlatmaya, onları terbiye etmeye lâyık olurlar. (Muhammed Ma'sûm)...
 12. Han

  CEM'İYYET nedir? ne demektir?

  CEM'İYYET nedir? ne demektir? Topluluk. Kalbde hâsıl olan mânevî toparlanma, huzur, Allahü teâlâ ile berâber olma hâli. Beş vakit namazı cemâat ile kıldıktan sonra, bütün vakitlerinde Allahü teâlâyı zikretmek (hatırlamak, anmak) lâzımdır. Kalbde başka hiç bir şeye yer vermemelidir. Zikr...
 13. Han

  CEMÂL nedir? ne demektir?

  CEMÂL nedir? ne demektir? 1. Güzellik. Kadın ya malı, ya cemâli veya dîni için alınır. Siz dîni için alınız. Malı için alan, malına kavuşamaz. Yalnız cemâl için alan cemâlinden mahrûm kalır. (Hadîs-i şerîf-Menâic-ül-İbâd) 2. Allahü teâlânın lütuf ve rızâ sıfatı. Allahü teâlâ kıyâmet günü mahşer...
 14. Han

  CEM' nedir? ne demektir?

  CEM' nedir? ne demektir? Birleştirme, bir araya getirme. 1. İkindi namazını öğle namazıyla, yatsı namazını akşam namazıyla birlikte kılma.Seferî olmayan (104 kilometreden az giden) Hanefî mezhebindeki bir yolcu, Şâfiî mezhebine uyarak iki namazı cem' edemez. (Şemseddîn Remlî) Seferî olan (104...
 15. Han

  CELSE-İ HAFİFE nedir? ne demektir?

  CELSE-İ HAFİFE nedir? ne demektir? İkinci secdeyi yapıp kıyâma kalkmadan önce olan kısa oturma. Şâfiî mezhebinde Celse-i hafîfe sünnettir. (İbn-i Hacer)
 16. Han

  CELLE CELÂLÜH nedir? ne demektir?

  CELLE CELÂLÜH nedir? ne demektir? "O yücedir" mânâsına Allahü teâlânın ismi-i şerîfi söylenince, yazılınca ve işitilince, söylenilen ta'zîm (hürmet, saygı) ifâdesi.
 17. Han

  CELÎL (El-Celîl) nedir? ne demektir?

  CELÎL (El-Celîl) nedir? ne demektir? Celâl sâhibi mânâsına Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden).
 18. Han

  CELÂBİB nedir? ne demektir?

  CELÂBİB nedir? ne demektir? Uzun ve geniş örtü, manto. Cilbâb'ın çoğuludur.
 19. Han

  CEHMİYYE nedir? ne demektir?

  CEHMİYYE nedir? ne demektir? Cebriyye fırkasının bir kolu olup, Hicrî ikinci asırda Cehm bin Saffân tarafından kurulan bozuk fırka. Cehmiyye fırkasında olanlar, kulların amellerinde cebr (zorlama) ve mecbûriyet altında olduklarını söyleyip, kulun yapabilme gücünü bütünüyle inkâr ettiler...
 20. Han

  CEHD nedir? ne demektir?

  CEHD nedir? ne demektir? Gayret, olanca gücü ve kuvveti sarf etmek. İctihâd; insan gücünün yettiği kadar zahmet çekerek cehd etmek demektir. Yâni, Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde sarîh ve açık bildirilmemiş hükümleri ve meseleleri, açık ve geniş anlatılmış meselelere benzeterek, meydana...
Üst
Alt