terimler

 1. Han

  DELA^LET-İ NASS nedir? ne demektir?

  DELA^LET-İ NASS nedir? ne demektir? Nassın delâleti. Nass'da (Kur'ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîfte) zikredilen şeyin hükmünün, müşterek (ortak) illet sebebiyle zikredilmeyen şey hakkında da sâbit olduğuna delâlet etmesi. Bâzı âlimler delâlet-i nass'a, kıyâs-ı celî(açık kıyâs) demişlerdir...
 2. Han

  DEHR SÛRESİ nedir? ne demektir?

  DEHR SÛRESİ nedir? ne demektir? Kur'ân-ı kerîmin yetmiş altıncı sûresi. İnsan sûresi ve Hel'etâ da denir. Dehr sûresi, Medîne-i münevverede nâzil olmuştur (inmiştir). Mekke-i mükerremede nâzil olduğunu söyliyenler de vardır. Otuz bir âyet-i kerîmedir. Birinci âyet-i kerîmede geçen Dehr...
 3. Han

  DEFN nedir? ne demektir?

  DEFN nedir? ne demektir? Cenâzenin yıkanıp kefenlendikten ve namazı kılındıktan sonra kabre konularak üzerinin toprakla örtülmesi. Definden sonra cemâat dağılırken ölü bunların ayak sesini işitir. (Hadîs-i şerîf-Müslim) Ölüyü defnetmek, cenâze namazı kılmak gibi ibâdettir. (İbn-i Âbidîn)...
 4. Han

  DECCÂL nedir? ne demektir?

  DECCÂL nedir? ne demektir? Kıyâmetin büyük alâmetlerinden biri. Kıyâmete yakın çıkacağı bildirilen ve Îsâ aleyhisselâm ile hazret-i Mehdî tarafından öldürülecek olan zâlim. Geçmiş peygamberler, şaşı, kör, yalancı olan Deccâl'in büyük fitne ve belâ olduğunu haber verip, ümmetlerini, onun...
 5. Han

  DÂVÛD ALEYHİSSELÂM kimdir ?

  DÂVÛD ALEYHİSSELÂM kimdir ? Kur'ân-ı kerîmde adı geçen ve İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hem peygamber, hem sultân yâni hükümdâr idi. Soyu Yâkûb aleyhisselâmın Yehûda adlı oğluna ulaşır. Süleymân aleyhisselâmın babasıdır. Kudüs'te doğdu. Orada yaşadı ve orada vefât etti. Allahü...
 6. Han

  DÂR-ÜS-SELÂM nedir? ne demektir?

  DÂR-ÜS-SELÂM nedir? ne demektir? Sekiz Cennet'ten üçüncüsü. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Allahü teâlâ, Dâr-üs-selâma çağırır ve kimi dilerse onu doğru yola iletir. (Yûnus sûresi: 25)
 7. Han

  DÂR-ÜL-İSLÂM nedir? ne demektir?

  DÂR-ÜL-İSLÂM nedir? ne demektir? İslâm memleketi. İslâm ahkâmının (kânunlarının) tatbik edildiği yer. Düşmandan alınan ganîmet, Dâr-ül-İslâm'a getirilince askerin hakkı olur. Fakat taksîm edilmeden (bölüşmeden) önce mülk olmaz. (İbn-i Âbidîn) Dâr-ül-harbde (kâfir ülkesinde) îmâna gelenin...
 8. Han

  DÂR-ÜL-GURÛR nedir? ne demektir?

  DÂR-ÜL-GURÛR nedir? ne demektir? İnsanın gönlünü cezbeden, çeken fakat ele geçtiğinde faydalanamadan kaybolup giden yer. Dünyâ.
 9. Han

  DÂR-ÜL-CEZÂ nedir? ne demektir?

  DÂR-ÜL-CEZÂ nedir? ne demektir? Dünyâda iken yapılan işlerin karşılığının görüldüğü yer. Âhiret, öbür dünyâ. Âhiret, dâr-ül-cezâdır. Dâr-üt-teklîf (iş yapılacak yer) değildir. (İmâm-ı Rabbânî)
 10. Han

  DÂR-ÜL-BEKÂ nedir? ne demektir?

  DÂR-ÜL-BEKÂ nedir? ne demektir? Ahiret, sonsuz kalınacak yer. Resûlullah efendimiz kamerî sene hesâbı ile altmış üç, şemsî sene hesâbı ile altmış bir yaşında, dâr-ül-fenâdan (dünyâdan) dâr-ül-bekâya intikâl etti. Vefât ettiği odaya defnedildi.(M. Sıddîk bin Saîd)
 11. Han

  DÂR-UL-UKBÂ nedir? ne demektir?

  DÂR-UL-UKBÂ nedir? ne demektir? Dünyâda iken yapılan işlerin karşılığının görüleceği yer. Âhiret. Hani annen baban nerde, bu dünyâ kimseye kalmaz. Gelenler hep sefer eyler, muhakkak dâr-ul-ukbâya Yüzün dön, ilticâ eyle (sığın), Cenâb-ı zât-ı Mevlâya. (M. Sıddîk bin Saîd)
 12. Han

  DÂLLE nedir? ne demektir?

  DÂLLE nedir? ne demektir? Âdet hâlinin kaç gün olduğunu unutan veya kaç gün olduğunu bilip ayın başında mı, ortasında mı, sonunda mı olduğunu kestiremeyen kadın. slâmiyet'te her kadının; hayız (âdet), lohusalık ve temizlik günlerini, bunların sayısını, zamânını bilmesi lâzımdır. Dâlle din...
 13. Han

  DÂİRE-İ HİNDİYYE nedir? ne demektir?

  DÂİRE-İ HİNDİYYE nedir? ne demektir? Namaz vakitlerinin tesbitinde kullanılan ve güneş gören düz bir yere çizilen dâire veya bu şekle uygun olarak yapılan âlet. Dâire-i Hindiyye'nin ortasına, yarıçapı uzunluğunda mikyâs denilen düz bir çubuk dikilir. Tam dik olması için çubuğun tepesi dâirenin...
 14. Han

  DAHVE-İ KÜBRÂ nedir? ne demektir?

  DAHVE-İ KÜBRÂ nedir? ne demektir? Kaba kuşluk. Oruç müddetinin yarısı, öğleden bir saat evvelki vakit. Hanefî mezhebinde Ramazan orucu, nâfile oruç ve belli olan adak orucuna niyet etme zamânı, bir gün evvel güneşin batmasından başlayarak, ertesi gün dahve vaktine kadardır.(Muhammed Hâdimî)
 15. Han

  DAĞLAMA nedir? ne demektir?

  DAĞLAMA nedir? ne demektir? Kızdırılmış mâdenle vücûdun bir yerini yakma. Efsûn yapan ve ateş ile dağlayan kimse, Allahü teâlâya tevekkül etmemiş (güvenmemiş, O'ndan yüz çevirmiş) olur. (Hadîs-i şerîf-Kimyây-ı Seâdet) Tevekkül edenler, falcılık, efsûn ve dağlamak ile hastalığı tedâvî etmez...
 16. Han

  DA^VET MAKÂMI nedir? ne demektir?

  DA^VET MAKÂMI nedir? ne demektir? Vilâyet (evliyâlık) makâmının üstünde, peygamberlere mahsus bir makâm. Peygamberlerin izinde bulunanların en üstünlerine de dâvet makâmından bir pay ayırırlar.Yûsuf sûresinin; "Ey sevgili Peygamberim! Onlara de ki, benim yolum budur. Sizi gafletten...
 17. Han

  ÇÛN Ü ÇİRÂ nedir? ne demektir?

  ÇÛN Ü ÇİRÂ nedir? ne demektir? "Nasıl ve niçin" mânâsına farsça bir terim.
 18. Han

  ÇİLE nedir? ne demektir?

  ÇİLE nedir? ne demektir? Dervişlerin, nefislerini terbiye ederek tasavvuf yolunda ilerliyebilmek için kırk gün tenhâ bir yerde riyâzet (nefsin istemediği şeyler) ve ibâdetle meşgul olmaları. Hak teâlâ, hepimizi her an kendinin esiri olmak şerefine kavuştursun. Hakîkî kurtuluş O'na esîr olmak...
 19. Han

  ÇEŞTİYYE nedir? ne demektir?

  ÇEŞTİYYE nedir? ne demektir? Evliyânın büyüklerinden Muînüddîn-i Çeştî hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Çeştiyye yolunun büyüğü Muînüddîn-i Çeştî hazretleri buyurdu ki: Kurtuluş, sâlihlerin, büyüklerin sohbetindedir. Bir kimse her ne kadar kötü de olsa, büyüklerin sohbetinde bulunmak onu...
 20. Han

  ÇİLEHÂNE nedir? ne demektir?

  ÇİLEHÂNE nedir? ne demektir? Çile yapılan yer. (Bkz. Çile) Açlıkla ve insanlardan kaçarak çilehânede yalnız yaşamakla nefislerini temizleyenlerin, fakat Hak teâlâya yaklaşmayanların firâsetleri, cisimleri, maddeleri keşfetmek, mahlûkların gayblerini haber vermektir. Bunlar yalnız mahlûklardan...
Üst
Alt