terimler

 1. Han

  CÜZ' nedir? ne demektir?

  CÜZ' nedir? ne demektir? 1- Bir bütünü meydana getiren parçalardan her biri. Her cüz aslına gider. (Celâleddin Rûmî) 2- Kur'ân-ı kerîmin yirmi sayfalık bölümlerinden her biri. Meyyit için, çeşitli kimselerin, sessiz olarak çeşitli cüz'ler okuyup, Kur'ân-ı kerîmi hatim etmeleri ve herbirinin...
 2. Han

  CÜNÜB nedir? ne demektir?

  CÜNÜB nedir? ne demektir? Gusletmesi (boy abdesti alması) gereken kimse. Âyet-i kerîmede meâlen buyruldu ki: Eğer, cünüb iseniz (yıkanmak, gusül abdesti almak sûretiyle) temizleniniz... (Mâide sûresi: 6) Kirlenince çabuk gusül abdesti alın! Çünkü Kirâmen kâtibîn melekleri cünüb gezen...
 3. Han

  CÜHÛD nedir? ne demektir?

  CÜHÛD nedir? ne demektir? Yahûdî. Bir kimse kendi isteğiyle; filân şey, filân kimsededir, yâhut yoktur, kâfir olayım, cühûd olayım, diye yemîn etse; o şey, o kimsede olsun veya olmasın, o kimsenin îmânı gider.Îmânını ve nikâhını tecdîd etmesi (yenilemesi) lâzımdır. (Muhammed Hâdimî)
 4. Han

  CUM'Â SÛRESİ nedir? ne demektir?

  CUM'Â SÛRESİ nedir? ne demektir? Kur'ân-ı kerîmin altmış ikinci sûresi. Cumâ sûresi, Medîne-i münevverede nâzil olmuştur (inmiştir). On bir âyettir. Cumâ namazının farz oluşunu bildirdiği için, dokuzuncu âyet-i kerîmede geçen Cumâ kelimesi sûreye isim olmuştur.Cumâ sûresinde; bütün...
 5. Han

  CUM'A HUTBESİ nedir? ne demektir?

  CUM'A HUTBESİ nedir? ne demektir? Cumânın ilk dört rek'atlik sünnetten sonra ve iki rek'atlik farzdan önce, imam tarafından cemâat huzurunda minberden Arabça olarak okunan hutbe. Cumâ hutbesi okunurken, bir kimsenin başka bir kimseye, sus yâhut iyi dinle demesi lüzumsuzdur. (İbn-i Âbidîn)...
 6. Han

  CUM'A (Cumâ) nedir? ne demektir?

  CUM'A (Cumâ) nedir? ne demektir? Müslümanlara mahsûs mübârek, kıymetli bir gün. Cumartesi günleri yahûdîlere, Pazar günleri hıristiyanlara verildiği gibi, Cumâ günü, müslümanlara verildi. Bugün, müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır. (Hadîs-i şerîf-Rıyâdün-Nâsihîn) Güneş, Cumâ gününden...
 7. Han

  CÛD nedir? ne demektir?

  CÛD nedir? ne demektir? Cömerdlik, eli açık olmak.
 8. Han

  CİZYE nedir? ne demektir?

  CİZYE nedir? ne demektir? İslâm devletinde zımmî denilen gayr-i müslim vatandaştan, can ve mal güvenliklerinin korunmasına karşılık seneden seneye alınan vergi. Buna harâc-ur-ruûs (baş vergisi) de denir. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki: Kendilerine kitab verilenlerden Allahü...
 9. Han

  CİRCÎS (Aleyhisselâm) kimdir ?

  CİRCÎS (Aleyhisselâm) kimdir ? Îsâ aleyhisselâmdan sonra gönderildiği rivâyet edilen peygamber veya velî. Şam diyârında ve Filistin'de yaşadı. Îsâ aleyhisselâmın dîninin hükümlerini insanlara bildirdi. Circîs aleyhisselâm, ticâretle uğraşır, her sene zekâtını verir, bütün kazancını fakir...
 10. Han

  CİNNET nedir? ne demektir?

  CİNNET nedir? ne demektir? Delilik, aklın baştan gitmesi.
 11. Han

  CİMRİLİK nedir? ne demektir?

  CİMRİLİK nedir? ne demektir? Dînin ve vicdânın, mürüvvetin (insanlığın) vermeyi emrettiği yerde vermemek. Vermek kendisine zor gelmek. Bahillik, pintilik. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki: Allahü teâlânın ihsân ettiği malda cimrilik edenler, onun zekâtını vermiyenler, iyilik...
 12. Han

  CİHÂD-I EKBER nedir? ne demektir?

  CİHÂD-I EKBER nedir? ne demektir? Büyük cihâd. Nefsin, insan tabiatının, bedeninin kötü isteklerini yerine getirmemek için yapılan mücâdele. Küçük cihâddan cihâd-ı ekbere döndük. (Hadîs-i şerîf-Mektûbât)
 13. Han

  CİDÂL nedir? ne demektir?

  CİDÂL nedir? ne demektir? Kavga, çekişme, münâkaşa. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Hacda kadına yaklaşmak, günâh işlemek ve (hizmetçileri, arkadaşları ve başkaları ile) cidâl yoktur. (Bekara sûresi: 197) Başka hiç bir kusurun olmasa bile, kusur olarak cidâl sana yeter...
 14. Han

  CEZBE nedir? ne demektir?

  CEZBE nedir? ne demektir? Çekme, çekilme. Allahü teâlânın sevdiği bir kulu kendisine çekmesi, yüksek derecelere kavuşturması. Bu da nefsi terbiye ederek, Allahü teâlâyı çok anmakla olur. Rahmân'ın cezbelerinden bir cezbe bütün insanların ve cinnîlerin sevâbları gibidir.(Hadîs-i şerîf-Sülûk...
 15. Han

  CEYYİD nedir? ne demektir?

  CEYYİD nedir? ne demektir? Başka mâdenle karışım hâlinde basılmış altın ve gümüş paralardan, karışımında altın ve gümüş miktârı fazla olanlar.
 16. Han

  CEVHER nedir? ne demektir?

  CEVHER nedir? ne demektir? 1) Mâhiyet, asıl, öz. Varlıkta kalabilmesi için başka bir mahlûka muhtâc olmayan, kendi kendine varlıkta kalabilen. Araz, sıfat demektir. Cevher üzerinde bulunur. Yalnız başına bulunmaz. (Seyyid Şerif) 2) Kıymetli, işlenebilir mâden. Mecâz olarak insanın istidâdı...
 17. Han

  CEVÂMİ-ÜL-KELÎM nedir? ne demektir?

  CEVÂMİ-ÜL-KELÎM nedir? ne demektir? Az kelime (söz) ile çok şey anlatma özelliği. Bana cevâmi-ül-kelîm verildi. (Hadîs-i şerîf-Buhârî)
 18. Han

  CERRÂHİYYE nedir? ne demektir?

  CERRÂHİYYE nedir? ne demektir? Evliyânın büyüklerinden Nûreddîn Cerrâhî hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Cerrâhiyye tarîkatı, Alâeddîn Ali Köstendilî ve Şeyh Ramazan Mahfî vâsıtasıyle Halvetiyye'nin kollarından Ahmediyye'nin kurucusu olan Yiğitbaşı Ahmed Şemseddîn'e ulaşır.Nûreddîn Cerrâhî...
 19. Han

  CERBEZE nedir? ne demektir?

  CERBEZE nedir? ne demektir? İşleri incelemek, anlamak kuvvetini, lüzumsuz yerlerde kullanmak, ukalâlık etmek, gereksiz aklî yorumlarda bulunmak. Hikmetin aşırısı. Cerbeze sâhiblerinin ilim meclislerindeki yerleri herkesten geri olup, belki de kapıdan dışarı olması lâzım gelir. Çünkü...
 20. Han

  CENÂZE nedir? ne demektir?

  CENÂZE nedir? ne demektir? Ölü. Acele etmek şeytandandır. Beş şey bundan müstesnâdır. Kızını evlendirmek, borcunu ödemek, cenâze hizmetlerini çabuk yapmak, misâfiri doyurmak, bir günâh işleyince derhal tövbe etmek. (Hadîs-i şerîf-Eşi'at-ül-Lemeât) Cenâzeyi kırk adım taşıyanın kırk büyük...
Üst
Alt