Han

En Güzel Edep Güzel Ahlaktir...!
Kullanıcı
Katılım
20 Ocak 2021
Mesajlar
7,620
Tepkime puanı
6,991
Puanları
0
Konum
Huzur🧿
Cinsiyet
Erkek

14. Yüzyılda Bilimsel Eserler

14. Yüzyılda bilim dili olarak kabul edilmiş olan Arapçadan Türkçeye pek çok eser çevrilmiştir. Aşağıda bir kısmı hakkında bilgi verilmiş olan bu eserlerin büyük bölümü sağlık, dil, edebiyat, fıkıh ve diğer İslâmî bilimlerle ilgilidir.

Tervîhü’l-ervâh (Ahmedî): Mısır’da tıp eğitimi almış olan Ahmedî, bu eseri aruzun mefâîlün mefâîlün feûlün kalbıyla mesnevi tarzında yazmış ve I.Mehmed’e sunmuştur. Bursa’da yazılmış olan eser, mesnevi türünün alışılmış içeriğiyle (besmele, hamdele, salvele…) başladıktan sonra direk olarak tıpla ilgili ilk bölümünde anatomi, pataloji, farmakoloji ve temizlik gibi tıbbın farklı alan ve aşamalarına dair bilgilere yer vermektedir. Daha sonraki bölümde ise hastalıkların belirtileri ve tedavi metotları üstünde durulmuştur. Mevcut nüshalara göre 4.000 olarak tahmin edilen beyit sayısı, şairinin belirttiğine göre 10.100’dür. Ahmedî, eseri hazırlarken Enmüzecü’t-tıb, Mu‘cez ve Havi gibi kaynaklardan yararlandığını da belirtmiştir.

Edviye-i Müfrede (İshak bin Murad): Bu eser, Anadolu sahasında yazılmış ilk telif tıp kitabı olarak bilinmektedir. 1390 tarihinde Gerede dolayında yazılmıştır.

Menâkıbü’l-‘ârifîn (Eflâkî): Farsça olan eserde Mevlevîlik ve Mevlevî büyükleri hakkında önemli bilgiler yer almaktadır. Eserde 13 ve 14.Yüzyıllar hakkında dinî, tarihî, sosyal anlamda önemli ipuçları bulunur.

Müfredât-ı İbni Baytar Tercümesi (meçhul): Bu eser, çeviri de olsa, Anadolu sahasında yazılmış ilk tıp kitabı olarak bilinmektedir. Aydınoğlu Umur Bey adına çevrilen eserin kaynağı İbn Baytar’ın Arapça bir eseridir.

Kâmilü’s-sınâ‘a (meçhul): Aslı Arapça bir tıp kitabı olan eser, Ali bin Abbâs el-Mecûsî’nin Kâmilü’s-sınâtü’t-tıbbiyye adlı kitabında yer alan bir kısmın sade bir dille çevirisinden oluşmaktadır.

Müntahab-ı Şifâ (Celâlüddîn Hızır=Hacı Paşa): Sade bir dille yazılmış bir tıp kitabıdır.

Nazmü’l-hilâfiyyât (İbrâhîm bin Mustafa bin Ali): Arapçadan çeviri olan eserde, dört mezhebe göre bazı fıkhî konular ele alınmıştır.

Yüz Hadis Tercümesi (Erzurumlu Mustafa Darîr): Arapça Tuhfetü’l-mekkiyye ve Ahbâru’n-nebeviyye adlı eserden (Fazlullah bin Nâsıru’l-gavri’l-imâdî) çeviridir. Eserde her hadisle beraber didaktik kaliteli bir hikâyeye de yer verilmiştir.

Bedâyiu’s-sihr fî-Sanâyii’ş-şi‘r (Ahmedî): Bu Farsça mensûr risâle, edebî sanatlarla ilgilidir. 12.Yüzyılda yaşamış olan Reşîdüddîn Vatvât’ın Hadâiku’s-sihr adlı eserinden uyarlama bir çeviridir.

Bunlardan başka Ahmedî’nin biri Arapça-Farsça manzum lügat, ikisi de Arapça nın nahvına (sözdizimi, sentaks) ve sarfına (kelime bilgisi, morfoloji) dair Farsça kaside olan Mirkatü’l-edeb, Mîzânü’l-edeb, Mi‘yârü’l-edeb adlı eserleri vardır.-Alinti-
 
Üst
Alt