sözlüğü

 1. Han

  DERVÎŞ nedir? ne demektir?

  DERVÎŞ nedir? ne demektir? Allahü teâlâdan başka şeyleri kalbinden çıkarıp bütün âzâsıyla İslâm dîninin emir ve yasaklarına uyan, dünyâ malına gönül bağlamayan kimse. Dervişlik, yalnız bir yere çekilip oturmak, gökte uçmak, dağda ve mağarada bulunmak değildir. Dervişlik, gönlü mâsivâdan yâni...
 2. Han

  DEREZÎLER nedir? ne demektir?

  DEREZÎLER nedir? ne demektir? Anuştekin ed-Derezî adlı bir bâtınî dâî (propagandacı) tarafından ortaya çıkarılan bozuk yol. Bunlar; Bâtıniyyeden ayrılarak ortaya çıkan, Fâtımî hükümdârı Hâkim bi-emrillah'ın ilâh olduğuna ve onun vezîri Hamza'nın imamlığına inanırlar. Kelimenin doğrusu Derezî...
 3. Han

  DELLÂL nedir? ne demektir?

  DELLÂL nedir? ne demektir? Alıcı ile satıcı arasında vâsıta (aracı) olan ücretli kimse, komisyoncu. Dellâl, mal sâhibinin izni ile malı kendi sattığı zaman, komisyon ücretini mal sâhibinden alır. Müşteriden bir şey isteyemez. Eğer dellâl, mal sâhibi ile müşteri arasında aracılık yapıp, malı mal...
 4. Han

  DELÎL-İ ZANNİ nedir? ne demektir?

  DELÎL-İ ZANNİ nedir? ne demektir? Mânâsı açıkça anlaşılmayan, tek bir mânâya, delâlet etmeyen âyet-i kerîme ve tek bir Sahâbî tarafından bildirilen, mânâsı açık hadîs-i şerîf. Delîl-i zannî vâcib ile tahrîmen mekruhu (harama yakın mekruhu) bildirir. Tek Sahâbînin bildirdiği mânâsı açıkça...
 5. Han

  DELÎL-İ KAT'Î nedir? ne demektir?

  DELÎL-İ KAT'Î nedir? ne demektir? Mânâsı açıkça anlaşılan âyet-i kerîme ve tevâtürle bildirilmiş olan hadîs-i şerîf. Bunlar, farzlar ile haramları bildirirler. Kesin delil. Namazı inkâr eden kâfir olur, îmânı gider. Çünkü namazın farz oluşu, delîl-i kat'î ile sâbittir, bildirilmiştir. (İbn-i...
 6. Han

  DELÎL-İ ASLÎ nedir? ne demektir?

  DELÎL-İ ASLÎ nedir? ne demektir? Din bilgilerinin kaynakları olan Kitâb, sünnet, icmâ ve kıyâstan her biri. Aslî delîl.
 7. Han

  DELİ nedir? ne demektir?

  DELİ nedir? ne demektir? Aklı olmayan. (Bkz. Cünûn)
 8. Han

  DELA^LET-İ NASS nedir? ne demektir?

  DELA^LET-İ NASS nedir? ne demektir? Nassın delâleti. Nass'da (Kur'ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîfte) zikredilen şeyin hükmünün, müşterek (ortak) illet sebebiyle zikredilmeyen şey hakkında da sâbit olduğuna delâlet etmesi. Bâzı âlimler delâlet-i nass'a, kıyâs-ı celî(açık kıyâs) demişlerdir...
 9. Han

  DEHR SÛRESİ nedir? ne demektir?

  DEHR SÛRESİ nedir? ne demektir? Kur'ân-ı kerîmin yetmiş altıncı sûresi. İnsan sûresi ve Hel'etâ da denir. Dehr sûresi, Medîne-i münevverede nâzil olmuştur (inmiştir). Mekke-i mükerremede nâzil olduğunu söyliyenler de vardır. Otuz bir âyet-i kerîmedir. Birinci âyet-i kerîmede geçen Dehr...
 10. Han

  DEFN nedir? ne demektir?

  DEFN nedir? ne demektir? Cenâzenin yıkanıp kefenlendikten ve namazı kılındıktan sonra kabre konularak üzerinin toprakla örtülmesi. Definden sonra cemâat dağılırken ölü bunların ayak sesini işitir. (Hadîs-i şerîf-Müslim) Ölüyü defnetmek, cenâze namazı kılmak gibi ibâdettir. (İbn-i Âbidîn)...
 11. Han

  DECCÂL nedir? ne demektir?

  DECCÂL nedir? ne demektir? Kıyâmetin büyük alâmetlerinden biri. Kıyâmete yakın çıkacağı bildirilen ve Îsâ aleyhisselâm ile hazret-i Mehdî tarafından öldürülecek olan zâlim. Geçmiş peygamberler, şaşı, kör, yalancı olan Deccâl'in büyük fitne ve belâ olduğunu haber verip, ümmetlerini, onun...
 12. Han

  DÂVÛD ALEYHİSSELÂM kimdir ?

  DÂVÛD ALEYHİSSELÂM kimdir ? Kur'ân-ı kerîmde adı geçen ve İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hem peygamber, hem sultân yâni hükümdâr idi. Soyu Yâkûb aleyhisselâmın Yehûda adlı oğluna ulaşır. Süleymân aleyhisselâmın babasıdır. Kudüs'te doğdu. Orada yaşadı ve orada vefât etti. Allahü...
 13. Han

  DÂR-ÜS-SELÂM nedir? ne demektir?

  DÂR-ÜS-SELÂM nedir? ne demektir? Sekiz Cennet'ten üçüncüsü. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Allahü teâlâ, Dâr-üs-selâma çağırır ve kimi dilerse onu doğru yola iletir. (Yûnus sûresi: 25)
 14. Han

  DÂR-ÜL-İSLÂM nedir? ne demektir?

  DÂR-ÜL-İSLÂM nedir? ne demektir? İslâm memleketi. İslâm ahkâmının (kânunlarının) tatbik edildiği yer. Düşmandan alınan ganîmet, Dâr-ül-İslâm'a getirilince askerin hakkı olur. Fakat taksîm edilmeden (bölüşmeden) önce mülk olmaz. (İbn-i Âbidîn) Dâr-ül-harbde (kâfir ülkesinde) îmâna gelenin...
 15. Han

  DÂR-ÜL-GURÛR nedir? ne demektir?

  DÂR-ÜL-GURÛR nedir? ne demektir? İnsanın gönlünü cezbeden, çeken fakat ele geçtiğinde faydalanamadan kaybolup giden yer. Dünyâ.
 16. Han

  DÂR-ÜL-CEZÂ nedir? ne demektir?

  DÂR-ÜL-CEZÂ nedir? ne demektir? Dünyâda iken yapılan işlerin karşılığının görüldüğü yer. Âhiret, öbür dünyâ. Âhiret, dâr-ül-cezâdır. Dâr-üt-teklîf (iş yapılacak yer) değildir. (İmâm-ı Rabbânî)
 17. Han

  DÂR-ÜL-BEKÂ nedir? ne demektir?

  DÂR-ÜL-BEKÂ nedir? ne demektir? Ahiret, sonsuz kalınacak yer. Resûlullah efendimiz kamerî sene hesâbı ile altmış üç, şemsî sene hesâbı ile altmış bir yaşında, dâr-ül-fenâdan (dünyâdan) dâr-ül-bekâya intikâl etti. Vefât ettiği odaya defnedildi.(M. Sıddîk bin Saîd)
 18. Han

  DÂR-UL-UKBÂ nedir? ne demektir?

  DÂR-UL-UKBÂ nedir? ne demektir? Dünyâda iken yapılan işlerin karşılığının görüleceği yer. Âhiret. Hani annen baban nerde, bu dünyâ kimseye kalmaz. Gelenler hep sefer eyler, muhakkak dâr-ul-ukbâya Yüzün dön, ilticâ eyle (sığın), Cenâb-ı zât-ı Mevlâya. (M. Sıddîk bin Saîd)
 19. Han

  DÂLLE nedir? ne demektir?

  DÂLLE nedir? ne demektir? Âdet hâlinin kaç gün olduğunu unutan veya kaç gün olduğunu bilip ayın başında mı, ortasında mı, sonunda mı olduğunu kestiremeyen kadın. slâmiyet'te her kadının; hayız (âdet), lohusalık ve temizlik günlerini, bunların sayısını, zamânını bilmesi lâzımdır. Dâlle din...
 20. Han

  DÂİRE-İ HİNDİYYE nedir? ne demektir?

  DÂİRE-İ HİNDİYYE nedir? ne demektir? Namaz vakitlerinin tesbitinde kullanılan ve güneş gören düz bir yere çizilen dâire veya bu şekle uygun olarak yapılan âlet. Dâire-i Hindiyye'nin ortasına, yarıçapı uzunluğunda mikyâs denilen düz bir çubuk dikilir. Tam dik olması için çubuğun tepesi dâirenin...
Üst
Alt