söz

 1. Han

  Günün Sözü - 20.03.2021

 2. Han

  Günün Sözü 28.02.2021

 3. Han

  Günün Sözü 25.02.2021

 4. Han

  Cebeli Nur

  CEBEL-İ NÛR: Nûr dağı. Mekke-i mükerreme yakınında Peygamber efendimize ilk vahyin geldiği mübârek dağ. Hirâ, Hirâ Nûr dağı da denir. Peygamber efendimiz, peygamberliği bildirilmeden önce yanına yiyecek alarak Cebel-i Nûr’a gider burda bir kişinin kalabileceği büyüklükte olan ve Hirâ mağarası...
 5. Han

  Bühtan

  Bühtan İftirâ. Bir kimseye onda olmayan bir kusuru isnat etme. Allahü teâlâ âyet-i kerîmelerde meâlen buyurdu ki: Mü’min erkek ve mü’min kadınlara, işlemedikleri (bir günâhı, bir suçu isnâd etmek sûretiyle) ezâ edenler, muhakkak bir bühtân ve apaçık bir günâh yüklenmişler (cezâya müstehak...
 6. Han

  Buruc Suresi

  Buruc Suresi Kur’ân-ı kerîmin seksen beşinci sûresi. Bürûc sûresi Mekke-i mükerremede nâzil olmuştur (inmiştir). Yirmi iki âyet-i kerîmedir. Bürûc, burçlar demektir. Sûre, ismini birinci âyet-i kerîmede geçen bürûc kelimesinden almıştır. Sûrede; Allahü teâlânın azameti (büyüklüğü), Kur’ân-ı...
 7. Han

  Bühtan

  Bühtan İftirâ. Bir kimseye onda olmayan bir kusuru isnat etme. Allahü teâlâ âyet-i kerîmelerde meâlen buyurdu ki: Mü’min erkek ve mü’min kadınlara, işlemedikleri (bir günâhı, bir suçu isnâd etmek sûretiyle) ezâ edenler, muhakkak bir bühtân ve apaçık bir günâh yüklenmişler (cezâya müstehak...
 8. Han

  Burhanı Temanü

  Burhanı Temanü Kelâm ilminde Allahü teâlânın varlığını ve birliğini isbâtta kullanılan delîl. Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki: Eğer yer ile gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, âlemdeki nizâm bozulur karma karışık olurdu. (Enbiyâ sûresi: 22) Bu âyet-i kerîmede Burhân-ı temânü’ye işâret...
 9. Han

  Burhanı Tatbik

  Burhanı Tatbik Kelâm ilminde Allahü teâlânın varlığını ve kadîm (ezelî), olduğunu (başlangıcının olmadığını) isbâtta kullanılan delîllerden biri. Allahü teâlâ, kadîm, ezelî ve ebedî olmasaydı, hâdis (sonradan yaratılma) olsaydı, O’nu yaratan bir yaratıcı bulunurdu. Bu yaratıcı kadîm (bir...
 10. Han

  Buğz

  Buğz Sevmeme, nefret etme, düşmanlık. Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki: Onlar (İbrâhim aleyhisselâm ve berâberindeki mü’minler) kâfirlere dediler ki: “Biz sizden ve Allahü teâlâdan başka tapmakta olduğunuz putlarınızdan uzağız. Bizden sevgi beklemeyiniz. Allahü teâlâya bir olarak inanıncaya...
 11. Han

  Budizm

  Budizm Hindistan’da M.Ö. altıncı yüzyılda yaşamış olan Buda’nın kurduğu, Uzakdoğu ülkelerinde yaygın bozuk bir inanış. Bu inanışta olanlara Budist denir. Bugün Hindistan’da yayılmış olan Brahma ve Buda dinlerinde oradaki eski peygamberlerin kitablarından, sözlerinden alınmış kıymetli...
 12. Han

  Brahma Dini (Brahmanizm)

  Brahma Dini (Brahmanizm) Hindistan’da mîlâddan asırlarca önce ortaya çıkmış, Allahü teâlânın varlığına inandığı gibi, başka tanrıları (ilâhları) da kabûl eden ve bütün peygamberleri inkâr eden bozuk yol ve inanış. Bugün Hindistan’da yayılmış olan Brahma ve Buda dinlerinde, geçmiş peygamberlerin...
 13. Han

  Boşamak

  Boşamak Nikâh bağını çözmek, evliliğe son vermek. (Bkz. Talâk) BREHMEN: Brahmanizm denilen bozuk yola mensûb kimse. BUDA: Budizm’in kurucusu. Mîlâddan altı asır evvel yaşamış olup, asıl adı Guatama veya Gotama’dır. (Bkz. Budizm) BUDİST: Budizm adlı bozuk dîne mensûb olan. (Bkz. Budizm)...
 14. Han

  Borç

  Borç Bir kimsenin başka birine bir şey yapmasını veya vermesini gerekli kılan yükümlülük. Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki: Sadakalar (zekâtlar) Allahü teâlâdan bir farz olarak, fakirlere (nafakasından fazla fakat nisâb miktarından az malı olana) , miskînlere (bir günlük nafakasından fazla...
 15. Han

  Billahi

  Billahi “Allahü teâlâya yemîn ederim” mânâsına, yemîn sözlerinden biri. (Bkz. Yemîn) BİRR: Hayır, iyilik, Allahü teâlânın emirlerine uymak. Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki: Birr ve takvâ (haramlardan, günâhlardan kaçınmak) da birbirinize yardım edin. (Mâide sûresi: 2) Bİ’SET...
 16. Han

  Bidat Ehli

  Bidat Ehli Peygamberimizin sallallahü aleyhi ve sellem ve Eshâb-ı kirâmının yolundan (Ehl-i sünnet îtikâdından) ayrılanlar. Bid’at sâhibi. Îtikâdda (îmânda) ve amelde (ibâdette) dinde olmayan yenilikler ortaya çıkaran kimseler, dinde reformcular. Allahü teâlâ, bid’at ehlinin orucunu, haccını...
 17. Han

  Bidat

  Bidat Sonradan ortaya çıkan şey, ilk defâ benzersiz bir şey ortaya koymak. Peygamberimizin ve dört halîfesinin zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkarılan, uydurulan söz, yazı, usûl ve işler, reformlar. Dinde yeni ortaya çıkan şeylerden kaçınınız. Çünkü bu yeni şeylerin hepsi...
 18. Han

  Biatı Rıdvan

  Biatı Rıdvan Hudeybiye’de Semûre ismindeki ağacın altında 400 Eshâb-ı kirâmın Peygamber efendimize, emirlerini kayıtsız şartsız yerine getireceklerine dâir verdikleri söz. Kur’ân-ı kerîmde Bî’at-ı Rıdvân yapanlar hakkında meâlen buyruldu ki: Andolsun ki, Allahü teâlâ, seninle o ağacın altında...
 19. Han

  Biat (Bey’at)

  Biat (Bey’at) 1. Sözleşme, söz verme, teslimiyet. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki: Ey Resûlüm! Mü’min kadınlar, Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinâ etmemek, kız çocuklarını öldürmemek, herhangi bir iyilik husûsunda sana isyân etmemek üzere, seninle...
 20. Han

  Beyyine

  Beyyine Açık delîl. 1. Kur’ân-ı kerîm. Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki: (Ey Mekkeliler! Bu kitâbı, Kur’ân-ı kerîmi) “Bizden evvel kitap yalnız iki taifeye (yahûdî ve hıristiyanlara) indirildi. Biz ise (konuştuğumuz dilde olmadığından) onu okumaktan gâfilleriz” dememeniz için...
Üst
Alt