Dünya Tarihi (İ.Ö.8500-1996)

.Ö. 8500-7000, Ortadoğu da çiftçiliğe geçiş
İ.Ö. 3500-3000, Dicle-Fırat ve Nil vadilerinde uygarlığa geçiş
İ.Ö. 4000-3000, Uygarlığın Sümer de doğuşu
İ.Ö. 3000, sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmanın yolunu bulmaları
İ.Ö. 3000 dolayları, yazılı kayıtların başlayışı
İ.Ö. 2000 den az önce, Mezopotamya çevresindeki bölgelerde taşra uygarlıklarını kurmaya başlayan toprak aristokrasilerinin doğmasını kolaylaştıran koşulların oluşması.
İ.Ö. 1700 dolayları, Hammurabi tarafından insanlığın ilk yasa derlemelerinin çıkarılışı.
İ.Ö. 1700, Avrasya bozkırı kökenli barbar halklar akınlarının Avrupa nın Atlantik kıyılarına ulaşması.
İ.Ö. 1300, dolayları, alfabetik yazının Suriye de ve Filistin de yaygınlaşması.
İ.Ö. 1000, yıllarında, Ortadoğu uygarlığının iki uç bölgesinde (Filistin ve İran da) verimli düşünce akımlarının doğuşu.
İ.Ö. 700 den az önce Orta Asya dan ve Güney Rusya dan göç etmiş İskitler in Ukrayna da bir kabileler imparatorluğu kurup, Yunan dünyasıyla ticarete girişmeleri.
İ.Ö. 6. yüzyıl, Lidya Krallığı nda sikke paranın dolaşıma konması
İ.Ö. 6. yüzyıl, İyonyalı filozofların dünyayı ve insanı akılla kavrama çabası
İ.Ö. 500 dolayları, Çin uygarlık biçiminin temel öğelerinin ortaya çıkışı.
İ.Ö. 500 dolayları, Kastların ve Hind dininin kendine özgü vurgularının biçimlenişi
İ.Ö. 330, Pers İmparatorluğunun Makedonyalıların saldırısıyla yıkılması
İ.Ö. 320, İskender in İndüs Vadisi ne girmesi
İ.Ö. 146, Roma nın Makedonya yı ve Yunanistan ı fethetmesi.
İ.Ö. 30, Roma nın Mısır ı fethetmesi


70-100, Dört İncil in yazıldığı yıllar
193, Roma Barışı nın şiddete başvurulmasıyla bozulması.
372, Hunlar ın Güney Rusya ya girip Ostrogotları sürüşleri
378-511, Roma imparatorluğu nun büyük barbar akınlarıyla çökmesi
410, Hun korkusuyla Roma sınırlarını zorlayan Vizigotlar ın Roma kentini yağmalamaları ve İspanya yı geçip krallıklarını kurmaları.
451, Kalkedon (Kadıköy) Kurultayı nın Papa nın çağrısıyla toplanıp, kutsal üçleme öğretisinin Papa Büyük Leon un saptadığı biçimiyle benimseyip, "monofizist" biçimini reddedişi,
453, Attila nın ölüşü ve Hun Konfederasyonu nun dağılması
552, Japonya ya ulaşan Budist misyonerler topluluğunun önemli başarılar elde etmesi.
565 ten sonra (Doğu) Roma İmparatorlarının "Bizans İmparatoru" denmeye başlanışı.
568 den sonra, Cermen kabilesi Lombartların Bizanslıları İtalya nın iç bölgelerinden çıkan buraların denetimini ellerine geçirmeleri.
572, Türk İmparatorluğu nun haneden kavgalarıyla ikisi de iç kavgalarla yıpranan doğu ve batı ordularına bölünmesi
600 dolayları, Hint Okyanusu nda Hindu gemicilerin yerini Müslümanların alması.
622, Hz. Muhammed in Mekke den Medine ye göçü.
632-1000 arasında İslam ın Hızla yükselişi ve Ortadoğu da Kuzey Afrika da İspanya da yayılışı,
632, Hz. Muhammed ön ölümü
636, Arap ordusunun Bizans ı Suriye den ve Filistin den çıkarması
641, Arap akıncı birliklerinin Mezopotamya yı ele geçirişleri
642, Arap akıncı birliklerinin Mısır ı ele geçirişleri.
651, İran ve Mezopotamya da Sasani iktidarının sona ermesi
651, Arap akıncı birliklerinin İran ı ele geçirmeleri.
711, Vizigot krallığının sona ermesi.
711-715, Kuzey Afrika nın ve İspanya nın Müslümanların denetimine geçmesi
715, İslamların Kuzeybatı Hindistan daki Sind Bölgesinde, daha sonra da Hint Okyanusu nda üstünlüğü ele geçirmeleri
717-718, Müslümanların Konstantinopolis i kuşatmaları
750, Emeviler in halifelik döneminin sona ermesi
751, Talas Meydan Savaşı nda Çin e bağlı birkaç vahanın Müslümanlara kaptırılışı.
756, baskı aygıtının Çin de bulunuşu.
800, Şarlman a Papa tarafından Romalıların imparatoru olarak taç giydirilişi.
800 den birkaç yıl sonra, Bizans İmparatorunun Şarlman ın imparatorluğunu tanımasıyla Batı Roma İmparatorluğunun yeniden kuruluşunun yasallaşması.
831-1000 arası, Danimarka nın İsveç in ve Norveç in Hristiyanlığa geçmeleri.
840, Uygurların yıkılışı
845, Budizmin Çin de resmen yasa dışı sayılması; bunun üzerine Kore de devlet dini yapılıp iyice benimsenmesi
900 dolaylarında, Türk askerlerinin kabilelerinin, İslam devletlerinin siyasal yaşamına egemen olmaya başlamaları.
900-14. yüzyıl ortaları, Avrupa da toprakların tarıma açılışı.
989, Rusya nın Hristiyanlığa geçişi.


1000 dolayları, kolonileşme ve ticari yayılma sürecinin başlayışı
1000 dolayları, Gazneli Mahmut un akınlarıyla İslam ın Hindistan ın İç bölgelerini ele geçirmeye başlaması.
1000, Macaristan ın Hristiyanlığa geçmesi
1000 Hristiyanlığın Uzakbatı ülkelerinde Kelt, Cermen ve Slav kabileleri arasında yayılması.
1000-1300 arası, Avrupa da kasabaların hızla gelişmeleri.
1000-1453 arası, İslamlığın Hindistan da, Doğu Avrupa da, Orta Asya da yayılışı.
1000-1500, İslam mimarlığının görkem ve incelik dönemi
1054, Katolik-Ortodoks bölünmesinin, Papa ile Konstantinopolis Patriğinin birbirlerini afaroz etmeleriyle yaratılışı.
1071, Malazgirt Savaşı ile Türklerin Hristiyanlık (Bizans) dünyasına karşı başarılı olup, Anadolu nun iç bölgelerinin denetiminin Selçuk Türklerine geçişi.
1096-1099, Birinci Haçlı Seferi.
1171, Galler ülkesinin ve İrlanda nın Anglo-Norman şövalyelerince fethinin tamamlanışı.
1204, Dördüncü Haçlı Seferi nde Konstantinopolis in ele geçirilip yağmalanması ve kısa yaşamlı Doğu Latin İmparatorluğu nun kurulması.
1206-1227, Cengiz Han ın yönetim dönemi
1254; Avrupa da imparatorluğun çökmesiyle, Papalığın, Latin Hristiyanlık dünyasının evrensel hükümeti olduğunu ileri süren tek kurum olarak kalışı.

1300 den sonra, Japonların geniş çaplı denizcilik eylemlerine girişmeleri.
1300 den sonra, Cermen ve Frank şövalyelerinin, Baltık ve Doğu imparatorluklarını kurup, ticaret etkinliklerine girişmeleri
1300, Rönesans ın İtalya da biçimlenmeye başlanışı.
1337-1453, Yüzyıl Savaşları, İngiltere ile Fransa arasında, kiralık askerlerle yürütülen her yeri yakıp yıkıp yağmalayıcı savaşlar.
1347-1351, Avrupa da Veba salgını
1354, Türkler in Çanakkale Boğazı nı geçip Gelibolu Yarımadasını ele geçirerek, Avrupa ya adım atmaları.
1389, Kosova Savaşı nda Sırpları yenen Türklerin Balkanlarda askeri üstünlüğü ele geçirmeleri.

15. yüzyıl İnkalar ın And Dağları ndaki merkezlerinde yayılan imparatorluklarının Peru da merkezi bir rejim kurması.
1417, Papalık monarşisinin Konstanz kurultayında onaylanmasıyla Protestan-Katolik ikililiğinin azaltılması
1430, Çinlilerin denizlerden çekilmesiyle Japonların Güneybatı Pasifik te deniz üstünlüğünü ele geçirmeleri.
1453, Konstantinopolis in Türklerin eline geçmesi, bunun üzerine, Rusların Ortodoks kiliselerinin Hıristiyanlığın son kalesi olduğuna inanmaları,
1480 Moskova, Dükü III. İvan ın Altınordu egemenliğini tanımayıp, "Çar" sanını alarak bağımsızlığını ilan edişi.
1492, Kolomb un okyanusu aşması
1492, Müslüman Faslıların Avrupa daki son kalesi Grenada nın alınışı, bu olayla Hıristiyan haçlı ruhunun körüklenmesi

1500, İtalyan Rönesansı nın doruğuna ulaşması
1500 den sonra, Avrupa nın deniz üstünlüğü kurması
1500-1650, Avrupa da fiyatların hızla yükseldiği "Fiyat Devrimi"
1500-1700 arası milyonlarca kilometrelik ülkenin milyonlarca insanın islam yönetimine sokulmasıyla İslam tarihinin en parlak dönemi
1508 Şah İsmail in Bağdat ı fethetmesi
1509 Portekizlilerin İslam filosunu Umman Denizi ndeki Diu limanı açıklarında yenilgiye uğratmaları ve Hint Okyanusu nda üstünlük kurmaya başlamaları,
1511, Akdeniz de, Türk İspanyol ve Portekiz güçleri arasında uzun deniz savaşlarının başlayışı.
1512-1520, Yavuz Sultan selim yönetimi dönemi
1513, İlk Portekiz tacirin Güney Çin kıyılarına gelmesi
1514, Şah İsmail yanlılarının Anadolu da büyük bir ayaklanmayı kışkırtmaları,
1514, Çaldıran savaşında Şah İsmail in yenilgiye uğratılması
1515, Portekizlilerin Hürmüz Adası nda üs kurmaları
1517, Luther in Wittenberg deki Kilisenin kapısına 95 maddelik tezini asmasıyla Protestanlık hareketinin başlaması.
1520-1566, Kanuni Sultan Süleyman yönetimi dönemi
1521, Cortez in yeni Dünya nın hazinelerinin kapısını (İspanyollara) açması,
1526, Mohaç Savaşı nda Türkler den kaçan Macar kralının ölmesiyle, V. Karl ın Bohemya ve Macaristan taçlarını ele geçirmesi.
1526, Timur soyundan gelen Babür ün Hindistan ı ele geçirmesiyle, Babür İmparatorluğunun kurulması.
1534, İngiltere nin Papalık ile ilişkilerini koparması, İngiltere kilisesinin yavaş yavaş Protestanlığı benimsemesi
1534-1603, İngiltere de Tudor hanedanı yönetimi ve bölük pörçük reformlar dönemi
1536, Fransa kralının, Habsburg gücüne karşı, Osmanlı imparatoruyla imzaladığı ittifak anlaşması.
1552, Korkunç İvan ın Altınordu Hanlığı başkenti Kazan ı ele geçirişi, bunu izleyen dört yıl içinde Aşağı Volga bölgesinin fethini tamamlaması.
1560, İspanyolların, İtalya yı istila edip, papalık topraklarını ele geçirip, Reform karşıtı harekete izin ver*******i; bunun üzerine, Papaların Hasbburglular ile işbirliğine girişimleri.
1568-1609, Felenekler in İspayol yönetimine karşı ayaklanmaları
1580-1640, İspanyolları Portekiz i ve imparatorluğunu kendi imparatorlularına katmaları
1587-1629, Safevi devleti yöneticisi Büyük Şah Abbas yönetimi dönemi
1590, dolayları mikroskopun icadı.
1598, İspanyol üstünlüğü döneminin başlayışı

1600, denizlerde yeni bir güç dengesiyle, Hint Okyanusu nda İspanyol ve Portekiz gemilerinin yerini Felemenk, İngiliz, Fransız gemilerinin alışı
1600, Felemenk Doğu Hindistan Kumpanyası nın kurulması
1600 den sonra, İngilizlerin Hint Okyanusu nda ticaret etkinliklerine başlamaları
1601, İngiliz Doğu Hindistan kumpanyası nın kurulması
1608, bir Polonya ordusunun Moskova yı ele geçirip bir kukla yönetim kurması
1608 dolayları, teleskopun icadı
1618-1648, Otuz Yıl Savaşları
1620, ingilizlerin Massachussets kolonisini kurmaları
1626, Felemenkler in New York ta koloni kurmaları
1636, Japon hükümetinin, kendi iç sorunlarından dolayı açık deniz gemiciliğini uyruklarına yasaklaması
1638, Japonya nın kabuğuna çekilme politikası
1640 lar, İngiliz, Fransız ve Felemenk girişimcilerinin, şekerkamışı ticaretini Portekizlilerin ve İspanyolların elinden alıp başı çekmeleri,
1642-1648, İngiliz iç savaşları
1648, Westphalia Antlaşması, bunun sonucunda İtalya nın ve Almanya nın bölünmesi ile ortaya çıkan küçük devletlerin, duruma göre Fransa nın yanında ya da karşısında yer almaları.
1648, Fransız üstünlüğünün başlaması
1648, İngiltere de Parlamento egemenliğinin kurulması
1648-1715, XVI. Louis yönetimi dönemi
1648-1789, Avrupa nın Eski Rejim ve kolonici yayılma dönemi
1649, İngiliz kralı I. Charles in idamı
1653-1689, Fransa nın rakipleri karşısında kesin üstünlüğe sahip olduğu dönem
1688, İngilizlerin İspanyol armadasına karşı zafer kazanmaları
1689, Petro nun Avrupa gezisi dönüşü, geniş çaplı reform hareketlerini başlatması
1696, Petro nun Türklere karşı başarısı

1700-1721, Petro nun İsveçlileri yenilgiye uğratabilip, Finlandiya Körfezinde denize açılabilmesi
1701-1714, İspanyol Taht Savaşları sırasında, Avusturyalıların, İspanya nın bölüşülmesinde en büyük parsayı toplamaları
1707, Kok kömürü yapma yöntemlerinin bulunuşuyla, demir cevherini eritmede kömürden yararlanma olanağının doğuşu
1740-1786, Büyük Frederick (II. Frederick) yönetimi döneminde, Prusya nın Avrupa nın büyük güçlerinden biri durumuna gelmesi.
1745, Abdül Vahab in Arabistan da Vahhabiliğin ilkelerini oluşturması
1756-1763, Yedi Yıl Savaşları 1762, bir Alman prensesinin kocasının öldürülmesi üzerine, II. Katerina adıyla Rusya imparatorluğu tahtına çıkması.
1763, İngiltere nin Hindistan, Kanada gibi denişaşırı ülkelerde kesin zafer kazanması.
1768-1774, Rusların Osmanlı ordularını ağır bir yenilgiye uğratmaları ve Küçük Kaynarca Anlaşması nın yapılması.
1772, Polonya nın ilk bölüşülmesinde Prusyalılar ve Avusturyalılar, Türkler karşısındaki ilerleyişini durdurmak için Rusya ya sus payı olarak Polonya nın büyük bir parçasının işgaline izin vermeleri.
1774, Safevi imparatorluğunun dağılması
1774-1778, İspanya nın Amerika limanlarının kıyı ticaretini yasaklayıp, kolonilere yapılan dışsatımları ve iç alımları Cadiz kentinden tekelci bir tutumla düzenlemesi
1775-1783, Amerikan bağımsızlık savaşı
1789, 1 Mayıs, Etats-Generaux un toplanması
1789, 14 Temmuz, Kralın Ulusal Meclis i kaldıracağı söylentisi üzerine, halkın Bastille e saldırması
1789, 4 Ağustos, Ulusal Meclis in feodal hakları kaldırarak köylü çoğunluğunu Devrim Safhalarına çekmesi.
1791, Yeni Fransız anayasalarının hazırlanması
1793, Polonya nın ikinci bölüşülmesi
1794, Robespierre in öldürülmesi
1795, Polonya nın üçüncü bölüşülmesi, ile Rusya sınırlarını, batıda Vistül Irmağı na kadar genişlemesi
1799, Napoleon un bir darbe ile iktidara getirilişi

1803, Sırpların Osmanlı ya başkaldırması,
1807, İlk buharlı geminin Robert Fulton tarafından yapılması
1812-1815, Napoleon un Avrupa devletleri koalisyonunca yenilgiye uğratılması
1815, Viyana Konferansı, sonucu barış anlaşmasının yapılması
1821-1830, Yunan devrimi
1830, Cezayir in Fransızlarca işgali
1833, Köleliğin, Büyük Britanya nın yönetimindeki tüm ülkelerde kaldırılması
1839-1841, Afyon Savaşı
1839, Tanzimat Fermanı nın ilanı
1840, posta sisteminin Büyük Britanya da kuruluşu
1840 lar demiryolları ağı yapımının başlayışı
1847, Liberya nın Amerika dan eski yurtlarına dönen eski kölelerce, Birleşik Devletler anayasasına benzeyen bir anayasa sahip bir cumhuriyet olarak kurulması
1848 devrimleri
1848, Marx ın gittikçe yoksullaşan proleter kitlelerin bir devrimle toplumsal sorunu çözecekleri düşüncesini ortaya atması.
1848-1852, Fransa da, III. Napoleon un devlet başkanlığında cumhuriyet dönemi
1854, Japonya nın kabuğuna çekilme politikasını bırakıp dışa açılmak zorunda kalışı.
1854, Kırım Savaşı nda Fransa nın ve Britanya nın Ruslara karşı Türklerin yardımına koşup, Rusların Kırım da yenilgiye uğratılması
1856, Islahat Fermanı nın ilanı
1859, İtalya nın Kont Cavour un çabalarıyla birleştirilmesi
1859, Darwin in canlıların evrimi kuramını ortaya atması
1861-1865, Amerikan iç savaşı
1863, ABD de köleliğin kaldırılması
1869, Süveyş Kanalı nın açılışı
1870-1871, Prusya nın Fransa yı yenilgiye uğratması
1871, Almanya nın, Bimarck ın çabalarıyla birleştirilmesi
1878-1908, Abdülhamid II nin iktidarı dönemi
1885, Hindistan Ulusal Kongresi nin (Kongre Partisi nin) kurulması
1888, köleliğin Brezilya da kaldırılması
1889, İkinci Enternasyonal in kuruluşu
1889, Japon İmparatoru Meiji nin Bismarck Almanyasını örnek alan bir Anayasa çıkarması; Diyet in kurulması
1893, Havai Adaları nın ABD topraklarına katılması

1900, Batılı devletlerin gönderdikleri uluslararası birliğin Pekin i ele geçirmesi
1901, Avusturya nın İngiliz Uluslar Topluluğu nun kendi kendini yöneten dominyonu olması
1903, Sibirya yı aşan demiryolunun tamamlanması
1904-1905, Rus-Japon savaşı beklenmeyen sonuçla Japonların yenmesi
1905, Hindistan Müslüman Birliği nin kurulması
1906, Rusya nın, parlamenter organa sahip olması
1908, Jön Türkler in iktidara ortak olmak isteğiyle, Abdülhamid i deviren darbeyi gerçekleştirmeleri
1910, Japonların Kore kralını indirip, Kore Yarımadası nı ülkelerine katmaları
1912, Mançu hanedanının yakılıp, Çin Cumhuriyetinin kurulması.
1912-1913, Balkan Savaşları ile Balkanlardaki toprakların kaptırılması
1914, Berlin-Bağdat demiryolunun başlaması.
1914, Panama Kanalı nın açılması
1914-1919, Birinci Dünya Savaşı
1915, Japonlar ın, Çin deki özel ayrıcalıklarını, öne sürdükleri "Yirmi Beş İstek" ile artırmaya kalkmaları.
1917, 6 Nisan, ABD Kongresi nin Almanya ya savaş ilanı,
1917, Kasım, İkinci bir devrimci hükümet darbesinin Sosyal Demokrat seçilmesi,
1918, Ekim, Alman ve Avusturya hükümetlerinin Başkan Wilson un barışın dayandırılacağı "On Dört Nokta"sını kabul etmeleri.
1918-1920, Rusya da ve Rusya nın sınır ülkelerde iç savaş
1919, Paris Barış Konferansı nın Rusya daki durumu ele almaya kalkmayıp, savaşı yitiren Almanya, Avusturya ve Osmanlı hükümetlerine barış koşullarını zorla kabul ettirmeleri.
1919, Barış antlaşmasının, Arap dünyasının zengin ve kalabalık bölgelerini Fransız ve İngiliz koloni yönetimlerine bırakması
1921, Çin Komünist Partisi nin kurulması
1922, Faşizmi İtalya da iktidara getiren hükümet darbesi
1922, Lenin in "Yeni Ekonomik Politikası"nı (NEP) ilan etmesi

1923, Türkiye Cumhuriyeti nin kurulması
1925, Rıza Pehlevi nin İran da iktidarı ele geçirip, Mustafa Kemal inkine benzer bir laik reform hareketini başlatması.
1925, Abdülaziz İbni Suud un Arabistan Yarımadası nı fethedip, Mekke nin ve Medine nin denetimini eline geçirmesi
1929, New York borsasının çökmesiyle ABD de 1920 lerin hızlı ekonomik gelişmesinin sona ermesi
1930 lar, Japon yayılmasının yeniden canlanışı
1030 lar, Amerikan Başkanı Franklin D. Roosevelt in New Deal politikası
1931, Japonların Mançurya yı istila etmesi
1932, Irak ın formal olarak bağımsızlığını kazanması
1933, New Deal politikasının başlatılması
1933, Haziran, Hitler in iktidara gelmesiyle Almanya nın köklü bir rejim değişikliği geçirmesi.
1934, Etiyopya nın 1896 yenilgisinin öcünü almak isteyen İtalya nın saldırısına uğrayıp, uçakların ve zehirli gazların yardımıyla İtalya emperyalizmi altına sokuluşu
1938 Eylül, Çekoslovakya nın Almanların yaşadığı bölgelerinin Almanya ya geçirilmesi
1939, 1 Eylül, Hitler in Polonya ya saldırması
1939-1945, İkinci dünya Savaşı
1940 ilkbaharı, Almanların Danimarka yı ve Norveç i ele geçirmeleri
1941, 22 Haziran, Hitler in savaş duyurusunda bulunmadan Rusya ya saldırması
1942, Kasım ı 1943 Şubat ı, Ruslar ın Almanlar ı geri püskürtmeleri
1943, Temmuz u, Mussolini nin, İngiliz-Amerikan birliklerinin İtalya ya çıkmasıyla iktidardan düşmesi, İtalya nın savaştan çekilmesi.
1944, 6 Haziran, İngiliz-Amerikan birliklerinin Normandiya çıkartması
1945, 1 Mayıs, Hitler in kendini öldürmesi, Alman başkomutanlığının teslim belgesini imzalamaları.
1945, Hiroşima ya ve Nagazaki ye atom bombalarının atılması
1946, Türkiye de çok partili hayata geçiş
1947, İsrail Yahudi devletinin kurulması
1947, Hindistan ın İngiltere den çekilmesi
1947, Birleşmiş Milletler in Filistin in Araplar ve Yahudiler arasında bölüştürülmesi, kararı
1947, Truman Doktrini
1948, Ghandi nin öldürülmesi
1948 (ve 1956, 1967, 1973) Yahudi-Arap savaşları
1949, NATO nun kurulması
1949, komünistlerin, Kuomingtang a karşı kesin zafer kazanıp Çin in yönetimini ele geçirmeleri
1949, ilk Rus atombombası denemesi
1950, Kuzey Kore komünist yönetiminin Güney Kore ye saldırmasıyla Kore Savaşı nın çıkışı
1953, Kore Savaşı nda ateşkes
1953-1954, Rusların, Amerika dan birkaç ay sonra hidrojen bombalarını patlatmaları
1954, Vietnam ın Fransız egemenliğinden kurtulması
1956, Macarların ülkelerindeki komünist rejime başkaldırmaları
1956, Süveyş bunalımı
1957, Gana nın bağımsızlığını kazanan ilk Afrika kolonisi olması
1957, Rusya nın uzaya uydu gönderen ilk ülke oluşu
1957, Roma Andlaşması ile AET nin kurulması
1958, Suriye ile Mısır ın birleşmesi
1961, Suriye nin Birleşik Arap Cumhuriyeti nden ayrılması
1962, Fransa da halkoyu yoklamasının Cezayir e bağımsızlıktan yana sonuç vermesi
1962, ABD Küba daki füzelerin çekmesini istediğinde SSCB nin üçüncü dünya savaşı korkusuylabu isteğe uyuşu
1964, Vietnam da Amerikan askeri etkinliklerinin başlayışı
1966, De Gaulle Fransası nın NATO dan çekilerek mutlak egemenlik hakkını elinde tutmayı seçmesi.
1967, İsrail ile Arap devletleri arasında Ekim Savaşı
1969, ABD uzay gemilerinin ay a inip dönmeyi başarmaları
1970, Sovyetler Birliği nin ticaret ve yatırım olanakları yolunda Federal Almanya ile görüşmelere başlaması
1973, Ocak, İngiltere, İrlanda ve Danimarka nın Avrupa Topluluğu na tam üye olmaları
1973, İsrail ile Arap devletleri arasında Ramazan Savaşı; petrol ambargosu ve ardından petrol fiyatlarının yükselmesi.
1975, Yumuşamanın göstergesi olan Helsinki Anlaşması
1978, Çin Halk Cumhuriyeti nde Deng Şaoping in önderliğinde ekonomik reformların başlaması.
1979, Mısır ile İsrail arasında Camp David Andlaşması nın imzalanması
1979, İran da Ayetullah Humeyni önderliğindeki İslamcıların bir devrimle yönetimi ele geçirmesi
1979, Sovyetler Birliği nin Afganistan ı işgal etmesi

1980-1988, İran-Irak savaşı
1981, Ocak, Yunanistan ın AT ye tam üye olması
1985-1991, Ülkesinde glasnost ve perestroika yı uygulamaya çalışacak olan Michael Gorbachev in başkanlık süresi
1986, Ocak, İspanya ve Portekiz in AT ye tam üye olması
1987, Temmuz, Avrupa Tek Senedi nin (Single Act) kabul edilmesi
1988, Nisan, Türkiye nin AT ye tam üyelik başvurusunda bulunması
1989, Doğu Avrupa da marksist ekonomilerin çökmesi
1989, Kasım, Berlin Duvarının yıkılması

1990, Sovyetlerin dağılması ve Soğuk Savaş ın sona ermesi
1990, Ağustos, Irak ın Kuveyt i işgal etmesi
1990, Ekim, Almanyaların birleşmesi
1991, Aralık, Bağımsızlık Devletler Topluluğu nun kurulması
1995, Ocak, İsveç, Finlandiya ve Avusturya nın Avrupa Birliğine tam üye olmaları
1996, Ocak, Dayton Barış Andlaşması ile Bosna Savaşı nın sona ermesi...
 
Üst
Alt