Paylaşımın Ve Sohbetin Tek Adresine HoşGeldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Foruma üye olmak tamamen ücretsizdir.

Hristiyanlik

[FONT=&quot]HRİSTİYANLIK[/FONT]

[FONT=&quot]Hıristiyan kelimesi Yunanca "khristianos" kökünden gelir. isa'nın adı bu dilde Khristos (2) olarak geçer. Bu kökten çıkan "khristianos" ve "khristian" kelimeleri de isa'ya bağlanan O'nun yolundan giden anlamına gelmektedir. Hıristiyanlık Filistin bölgesinde doğmuştur. Nasıralı isa'yı merkez alan bir Yahudi -Mesihi hareketi-dir. isa israil'i gelecek Tanrı Krallığına hazırlamak istemiştir. Ancak bugünkü Hıristiyanlık isa'nın havarilerinin arasına sonradan giren Pavlus'un yorumlarıyla değişik bir hüviyet kazanmıştır. [/FONT]

[FONT=&quot]Pavlus'un Hıristiyanlık için değişmez prensipler olarak ilân ettiği hususlar şunlardır:[/FONT]

[FONT=&quot]1- Hıristiyanlık bütün insanlığa hitap eden bir dindir.[/FONT]
[FONT=&quot]2- Allah'ın oğlu olan Mesih isa insanların günahlarına keffaret olmak üzere Haç'ta can vermiştir.[/FONT]
[FONT=&quot]3- isa ve Ruhu'l-Kuds aynı derecede Tanrıdır.[/FONT]
[FONT=&quot]4- Ölüler arasından dirilerek kalkmış olan isa semaya çıkarak Baba'sının sağ yanına oturmuştur.[/FONT]

[FONT=&quot]Pavlus isa'nın ve Ruhu'l-Kuds'ün Tanrı oldukları inancını yerleştirmeğe çalışmıştır. Ayrıca yine O isa'nın vazettiği sünnet olmayı ve domuz eti yememeği de kaldırmıştır.[/FONT]

[FONT=&quot]Bir bakıma bugünkü Hıristiyanlığa Pavlus'un yorumları demek mübalağalı bir ifade sayılmamalıdır. Nitekim gerek mukaddes metinler gerek ilk kilise gerek ilk Hıristiyan inançlarının Pavlus'un eseri olduğunda Hıristiyan ilâhiyatçıları görüş birliği içindedirler.[/FONT]

[FONT=&quot]İMAN ESASLARI[/FONT]

[FONT=&quot]1- Ben Tanrı'ya Kudretli Baba'ya[/FONT]
[FONT=&quot]2- Biricik oğlu Rab isa'ya[/FONT]
[FONT=&quot]3- isa'nın Bakire Meryem ve Ruhul'-Kuds'ten doğduğuna[/FONT]
[FONT=&quot]4- Pilatus zamanında çarmıha gerilerek gömüldüğüne[/FONT]
[FONT=&quot]5- Ölüler arasından üçüncü gün dirildiğine[/FONT]
[FONT=&quot]6- Göklere yükseldiğine[/FONT]
[FONT=&quot]7- Baba'nın sağında oturduğuna[/FONT]
[FONT=&quot]8- Ölüleri ve dirileri yargılamak üzere oradan ineceğine[/FONT]
[FONT=&quot]9- Ruhu'l-Kuds'e[/FONT]
[FONT=&quot]10- Mukaddes Kilise'ye[/FONT]
[FONT=&quot]11- Günahların bağışlanacağına[/FONT]
[FONT=&quot]12- Bedenin dirileceğine inanırım. (9) [/FONT]

[FONT=&quot]KUTSAL KİTAPLARI[/FONT]

[FONT=&quot]Hıristiyanlığın mukaddes kitapları incillerdir. Yunanca "evangelion" kelimesinden gelen incil "müjde iyi haber" anlamlarını ifade eder. (15) incil kelimesinin bu açıklamasına dayanarak ilk dönem Hıristiyanları isa'nın gelişini insanları kötülük ve günahtan kurtararak selamete ulaştırmak manasında yorumlamışlardır. [/FONT]

[FONT=&quot]Hıristiyan dinî literatüründe kilisenin sahih kabul ettiği incil metinlerine "kanonik" sahih kabul edilmeyen incil metinlerine de "apokrif" denir. (17) Apokrif metinler üzerinde gerek ilâhiyatçıların gerek mezhepler tarihi uzmanlarının tartışmaları hâlâ bitmiş değildir. inciller arasında bir takım ayrılıklar bulunmakla beraber ilk üç incil (Matta Markos Luka)'de bazı benzerlikler tesbit etmek mümkündür. Aralarındaki şekil ve konu berzerliğinden dolayı bunlara "Sinoptik" inciller denir. Nitekim mucizeler ve isa'nın hayatına dair olayların anlatımına Sinoptik inciller oldukça açık benzerlikler sergilemekte her üçü de ortak şifahî kaynağa dayanmaktadır. Bu inciller edebî yönden birbirlerine bağlıdır. Yuhanna incili ise anlattığı olayların tefsirine daha fazla önem verdiği için "sembolik" bir anlam taşır. [/FONT]

[FONT=&quot]Bir diğer açıdan Hıristiyanlar isa'nın kanun ve öğretilerini içine alan kitapların tamamına incil adını vermektedirler. Hıristiyanların kabul ettikleri bir sınıflandırmaya göre 27 kitaptan meydana gelen Ahd-i Cedid iki bölümdür:[/FONT]

[FONT=&quot]1- Tarihi inciller (1-4 kitap)[/FONT]
[FONT=&quot]2- Talimi inciller (5-27 kitap).[/FONT]

[FONT=&quot]Hristiyanlık inancı 3 büyük mezhebe ve her mezhebte bir çok kola ayrılmıştır. Bunlar arasında keskin farklılıklar vardır. [/FONT]

[FONT=&quot]HRİSTİYAN MEZHEPLERİ [/FONT]

[FONT=&quot]1-KATOLİKLİK[/FONT]

[FONT=&quot]Bir diğer adı Roma Katolik Kilisesi olan Katolik Mezhebi Hıristiyan dünyasının en büyük ve en köklü mezhebidir. inançlarına göre bu mezhebi havarilerin ilki olan Petrus kurmuştur.[/FONT]

[FONT=&quot]Katolik Mezhebi'nin başlıca özellikleri şunlardır:[/FONT]

[FONT=&quot]1-Papa dinî başkandır isa'nın vekili Petrus'un halefidir.[/FONT]
[FONT=&quot]2-Papa yanılmaz bir otoritedir. Roma diğer kiliselerin hepsinden üstündür.[/FONT]
[FONT=&quot]3-Ruhu'l-Kuds tarafından idare edilen Roma Kilisesi evrenseldir.[/FONT]
[FONT=&quot]4-Ruhu'l-Kuds Baba ve Oğul'dan çıkmıştır.[/FONT]
[FONT=&quot]5-isa hem ilâhî hem insanî tabiata sahiptir.[/FONT]
[FONT=&quot]6-isa da Meryem de günahsızdır aslî suçtan uzaktır. Meryem Tanrı yanında şefaatte bulunabilir. O göğe yükselmiştir. (30)[/FONT]
[FONT=&quot]7-Azizler de Tanrı katında sözcü olur şefaatte bulunabilir.[/FONT]
[FONT=&quot]8-insan aslî günah içindedir. Buna karşılık kötülüğe meyletmek günah değildir günaha sevkeder. Günah çıkarma çok önemlidir. Bunun günah çıkarma hücresinde papaza itiraf şeklinde olması gerekir. (31)[/FONT]
[FONT=&quot]9- Sakramentler yedi tanedir. Ruhban zümresi evlenemez. Onların dışındaki evlenenler de boşanamaz. Boşandıktan sonra evlenmek zina sayılır.[/FONT]
[FONT=&quot]10-Yirmi Konsil'in aldığı kararlar kabul edilir.[/FONT]
[FONT=&quot]11-Cuma günü et ve yağlı yiyecek yemek yasaktır.[/FONT]
[FONT=&quot]12- Son hüküm gününü cenneti cehennemi ve Araf'ı kabul ederler.[/FONT]
[FONT=&quot]13- Geleneklere bağlı kalmak lâzımdır.[/FONT]
[FONT=&quot]14-Ayin dili Latince'dir. 1965'deki II. Vatikan Konsili'nde değişik dillerde de ayin yapılmasına izin verilmiştir. (32) [/FONT]

[FONT=&quot]Katolik Mezhebi'nden ayrılarak ortaya çıkan bazı küçük mezhepler vardır:[/FONT]

[FONT=&quot]1- Keldani Mezhebi[/FONT]
[FONT=&quot]2- Ermeni Mezhebi[/FONT]
[FONT=&quot]3- Süryani Mezhebi[/FONT]
[FONT=&quot]4- Maruni Mezhebi[/FONT]
[FONT=&quot]5- Kıpti Mezhebi. [/FONT]


[FONT=&quot]Yunanca'da Ortodoks " Doğru görüş inanç ve doğru itiraf" anlamına gelir. Bu mezhebin Dinler Tarihindeki diğer isimleri şunlardır: Doğunun Ortodoks Katolik ve Apostolik Kilisesi Ortodoks Doğu Kilisesi Doğu Kilisesi Ortodoks Kilisesi ve Rum Ortodoks Kilisesi. (34) Ortodoks Kilisesi'nin Katolik Kilisesi'nden 1054 yılında (35) kesin olarak ayrılmasında (36) dinî ve siyasî birtakım sebeblerin büyük rolü olmuştur:[/FONT]
[FONT=&quot]1- Katolik Kilisesi'nin müşrikler arasında dini yaymak için bazı tavizler vermesi.[/FONT]
[FONT=&quot]2- Roma'nın itirazına rağmen imparatorluk merkezinin istanbul olması.[/FONT]
[FONT=&quot]3- Batı Roma Devleti'nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan otorite boşluğunu Papalığın doldurmak istemesi.[/FONT]

[FONT=&quot]inanç ve ayinler bakımından Ortodoks Kiliseleri bazı siyasî ve idarî sebeblerden dolayı birbirinden ayrılmıştır:[/FONT]
[FONT=&quot]a-1054'deki Doğu-Batı ayrılığından sonra Ortodoksluğun merkezi Bizans olmuştur.[/FONT]
[FONT=&quot]b-istanbul'un Türkler tarafından fethedildiği 1453'ten sonra Rus Ortodoks Kilisesi istanbul Patrikliği ile mücadeleye girişmiştir.[/FONT]
[FONT=&quot]c-Rus ihtilâli (1917)'nden sonra istanbul Ortodoks Patrikliğiyle mücadeleden vazgeçen Rus Ortodoks Kilisesi Patriklik halini almıştır.[/FONT]


[FONT=&quot]Ortodoks dünyasının dört büyük patrikliği (istanbul-iskenderiye Antakya Kudüs) vardır. Diğer bölgelerdeki millî kiliseler idari yapı itibariyle bu dört patrikliğe bağlıdır. Ortodoks Mezhebi'ni diğer Hıristiyan mezheplerinden ayıran başlıca özellik şunlardır:[/FONT]

[FONT=&quot]1- Patrik ruhanî başkandır.[/FONT]
[FONT=&quot]2- Papa yanılabilir. O isa'nın vekili değildir.[/FONT]
[FONT=&quot]3- Ruhu'l-Kuds Oğul yoluyla Baba'dan çıkmıştır.[/FONT]
[FONT=&quot]4- ilk yedi konsilde alının kararları kabul etmek lâzımdır.[/FONT]
[FONT=&quot]5- Ancak Meryem isa ve Aziz ikonlarına (37) saygı gösterilir.[/FONT]
[FONT=&quot]6- Her ülke ibadetini kendi diliyle yapmakta serbesttir.[/FONT]
[FONT=&quot]7- Günahkârlar işledikleri günah ölçüsünde A'râf ta bekletilirler.[/FONT]
[FONT=&quot]8- Keşişler piskoposlar ve patrikler evlenemez; papazlar evlenebilir. Boşanma ancak bazı şartlarla mümkündür.[/FONT]
[FONT=&quot]9- Vaftizden hemen sonra Konfirmasyon yapılmalıdır.[/FONT]
[FONT=&quot]10- Evharistiya ayininde ekmeğe maya şaraba su katarlar.[/FONT]
[FONT=&quot]11- Haç sağdan sola çıkarılır ve Haç'ın kolları birbirine eşittir.[/FONT]

[FONT=&quot]Kuruluş dönemlerinde bütün Doğu Ortodoks Kiliseleri istanbul Ortodoks Kilisesi'nin idare ve kontrolü altında iken daha sonraları parçalanmalar olmuş şu kiliseler doğmuştur:[/FONT]

[FONT=&quot]1-Süryani Ortodoks Kilisesi[/FONT]
[FONT=&quot]2-Rum Ortodoks Kilisesi[/FONT]
[FONT=&quot]3-Ermeni Ortodoks Kilisesi[/FONT]
[FONT=&quot]4-Rus Ortodoks Kilisesi. [/FONT]

[FONT=&quot]3-PROTESTAN MEZHEBİ[/FONT]

[FONT=&quot]lmanca'da "protestieren" kelimesinden alınmış olan Protestan "itiraz protesto başkaldıran" anlamlarına gelir. Protestan mezhebinin doğuşu XVI. yüzyılda Martin Luther (1489-1546)'in Roma Katolik Kilisesi'ne karşı;[/FONT]

[FONT=&quot]1- Günahları bağışlamak[/FONT]
[FONT=&quot]2- Günahların bağışlanmasını malî bir kaynak haline getirmek[/FONT]
[FONT=&quot]3- incil yorumunu kendi tekeline almak[/FONT]
[FONT=&quot]4- Ayin dilinin mutlaka Latince olması vb. hususlara itirazları ile başlamıştır.[/FONT]

[FONT=&quot]Martin Luther itirazlarına kısa zamanda taraftar bulunca hareket hızla büyüyerek yayılmıştır. (40) itirazcılar kendi görüşlerini çeşitli mahfillerde açıklamak imkânı buldukça onların fikirlerini benimseyenler de o nisbette artarak geniş bir coğrafyaya sahip olmuştur. Protestan mezhebine incil Kilisesi de denir.[/FONT]

[FONT=&quot]Protesto hareketinin yaygınlık kazanması reformasyonun başlaması ve çeşitli kiliselerin doğmasıyla sonuçlanmıştır. Protestanlığa göre Allah'a ulaşabilmek için hiçbir kilise görevlisinin aracılığına ihtiyaç yoktur. Hıristiyan geleneğinin yakın geçmişten aldığı şeklin bir diğer adı olan Protestanlık kilisenin bizzat kendi değerlendirmesine göre:[/FONT]
[FONT=&quot]1- itirafla ilgili durum[/FONT]
[FONT=&quot]2- Ruhanî tavır[/FONT]
[FONT=&quot]3- Hıristiyanlığa daha uygun bir görünüm verme vb. noktalarda geçmişine nisbetle yeni bir hüviyet kazanmıştır.[/FONT]

[FONT=&quot]Protestanlık tarihinin belirli bir döneminde ve bazı özel şartlar sonucunda ortaya çıkmasına rağmen fikir ve ruhî yapı itibariyle sadece XVI. yüzyılın mahsulü sayılmamalıdır. Bazı Dinler Tarihçilerine göre Protestan reformcular ile onları takib edenler o yüzyılda yapılan dinî yorumlarla yeni bir gerçeği bulmak yerine eski dinî gelenekleri yeniden ortaya koymuşlardır. Bu bakımdan Protestanları kâşif değil yenileyici olarak görmek lâzımdır. inançlarına göre günahkâr bir kişi ancak Tanrı'nın karşılıksız inâyetiyle kurtuluşa erebilir. Protestan mezhebi son dört yüz yıl içinde başlıca iki dinî tür olarak kendini göstermiştir:[/FONT]

[FONT=&quot]1- Klasik Protestanlık[/FONT]
[FONT=&quot]2- Radikal Protestanlık.[/FONT]

[FONT=&quot]1- Klasik Protestanlıkla Hıristiyanlığın aldığı yeni şekle karşı isyan ederek kilisenin Katolik anlamını koruyan büyük kilise sistemleri kastedilmektedir.[/FONT]
[FONT=&quot]2- Radikal Protestanlık terimi daha çok bu mezhebin ortaya çıkışını açıklayan olayı anlatmak için kullanılmaktadır. Bu terim aynı zamanda dinî gruplarla dinî düşünce ekollerini de içine almaktadır. Bu ekolün mensupları Kitab-ı Mukaddes ile Hıristiyan kilisesinin dinî merasim varisleri (41) olduklarını iddia etmişlerdir.[/FONT]

[FONT=&quot]Protestanlığın ilk ifadesi Lutheryanizm'dir. Bu terimle Martin Luther'in faaliyetleri O'nun ruh ve görüşüne borçlu olan Hıristiyan fikirleri ile özel kiliseler anlaşılır. Bu ekol kulun hayatı ve kilise ibadeti üzerinde özellikle durmuştur.[/FONT]

[FONT=&quot]Protestan Mezhebi'nin özellikleri şunlardır:[/FONT]

[FONT=&quot]1-Papa da bir insandır yanılabilir.[/FONT]
[FONT=&quot]2-Diğer iki büyük Hıristiyan mezhebinin kabul ettiği teslise inanırlar.[/FONT]
[FONT=&quot]3-Kutsal kitabı yorumlamaya herkes yetkilidir.[/FONT]
[FONT=&quot]4-Sakramentlerden yalnız Vaftiz ve Evharistiya'ya inanırlar.[/FONT]
[FONT=&quot]5-Azizleri kabul etmezler.[/FONT]
[FONT=&quot]6-Kiliselerde resim ve heykel lüzumsuzdur.[/FONT]
[FONT=&quot]7-Haç çıkarma geleneklerine inanmazlar.[/FONT]
[FONT=&quot]8-ibadet ve ayinleri herkes kendi diliyle yapabilir.[/FONT]
[FONT=&quot]9-A'râf ve ebedî ceza yoktur.[/FONT]
[FONT=&quot]10- Meryem sıradan bir insandır; ilâhî bir niteliği yoktur.[/FONT]
[FONT=&quot]11-Günah çıkartma işlemi mantıksız bir uygulamadır.[/FONT]

[FONT=&quot]Protestan Mezhebi öncelikle kendi bünyesinde üç ana kola ayrılmıştır:[/FONT]

[FONT=&quot]1- Lutheryanizm[/FONT]
[FONT=&quot]2- Kalvinizm[/FONT]
[FONT=&quot]3- Anglikanizm.[/FONT]

[FONT=&quot]Bunların dışında çok daha radikal mezhepler ve gizli tarikatlarda vardır.[/FONT]
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular Forum Tarih
Kiana Dünya Dinleri 0 330

Benzer konular